To właśnie skutkiem, klątwą złego czynu, że ze zła biorąc, w zło się rozkorzenia.


to-właśnie-skutkiem-klątwą-złego-czynu-że-ze-zła-biorąc-w-zło-ę-rozkorzenia
fryderyk schillertowłaśnieskutkiemklątwązłegoczynużezezłabiorączłosięrozkorzeniawłaśnie skutkiemklątwą złegozłego czynuże zeze złazła biorącw złozło sięsię rozkorzeniaklątwą złego czynuże ze złaze zła biorącw zło sięzło się rozkorzeniaże ze zła biorącw zło się rozkorzenia

To właśnie skut­kiem, klątwą złego czy­nu, że ze zła biorąc, w zło się rozkorzenia.Musimy się uczyć przezwyciężyć zło tak, by nikomu przy tym zła nie wyrządzić.Rozpaczać jest to zło przydawać do zła.Roz­paczać jest to zło przy­dawać do zła.Odpowiadaj dobrem na zło, a zniszczysz w podłym człowieku zadowolenie ze złaDobro ma równie wielką moc czynienia dobra, jak zło zła.