Toczyło ser­ce wal­ke z rozumem Skut­ki tej wal­ki odoczułam ciałem i duchem...


toczyło-ser­-wal­ke-z rozumem-skut­ki-tej wal­ki-odoczułam-ciałem-i duchem
kate-emtoczyłoser­cewal­kez rozumemskut­kitej wal­kiodoczułamciałemi duchemtoczyło ser­ceser­ce wal­kewal­ke z rozumemz rozumem skut­kiskut­ki tej wal­kitej wal­ki odoczułamodoczułam ciałemciałem i duchemtoczyło ser­ce wal­keser­ce wal­ke z rozumemwal­ke z rozumem skut­kiz rozumem skut­ki tej wal­kiskut­ki tej wal­ki odoczułamtej wal­ki odoczułam ciałemodoczułam ciałem i duchemtoczyło ser­ce wal­ke z rozumemser­ce wal­ke z rozumem skut­kiwal­ke z rozumem skut­ki tej wal­kiz rozumem skut­ki tej wal­ki odoczułamskut­ki tej wal­ki odoczułam ciałemtej wal­ki odoczułam ciałem i duchemtoczyło ser­ce wal­ke z rozumem skut­kiser­ce wal­ke z rozumem skut­ki tej wal­kiwal­ke z rozumem skut­ki tej wal­ki odoczułamz rozumem skut­ki tej wal­ki odoczułam ciałemskut­ki tej wal­ki odoczułam ciałem i duchem

Jed­na re­woluc­ja niszczy drugą rewolucję Zro­zum – to tyl­ko wal­ka instytucji W imię tej wal­ki co pe­wien czas ponury Ruszają na pod­bo­je ar­mie ku­te w zbroje Życie to ciągła wal­ka o coś. Dla jed­nych to będzie wal­ka o zdro­wie, miłość czy szczęście. Dla in­nych wal­ka o drugą osobę.Jeśli człowiek całe la­ta wal­czy i nie widzi końca swo­jej wal­ki. Ma jedną myśl: KAPITULACJA Is­tnienie to wal­ka na śmierć i życie człowieka z włas­nym ciałem: jeśli ty nie za­bijesz ciała ono kiedyś za­bije ciebie.W tej krótkiej chwi­li ser­ce bi­je mocniej, próbu­je z tym wal­czyć, lecz sta­ranie bezowocne, nie poz­wa­la mi skończyć. W tej krótkiej chwi­li nie chce nic mówić, wra­cają wspomnienia, czy war­to się trudzić? Czy to coś zmienia... W tej krótkiej chwi­li w obłęd człowiek wpada, ro­zum czy serce, które le­piej się nada? Znów do ucha mi szepcze, - zaufaj, po­kochaj, znów stąpaj niebezpiecznie...Wal­ka z bar­barzyńskim ok­ru­cieństwem, nies­te­ty, to za­mysł skrzyd­la­tej mrówki.