Ton py­tania narzu­ca ton odpowiedzi.


ton-py­tania-narzu­ca-odpowiedzi
mikołaj gogolpy­tanianarzu­caodpowiedziton py­taniapy­tania narzu­canarzu­ca tonton odpowiedziton py­tania narzu­capy­tania narzu­ca tonnarzu­ca ton odpowiedziton py­tania narzu­ca tonpy­tania narzu­ca ton odpowiedziton py­tania narzu­ca ton odpowiedzi

cisza - brzęk stali uderzającej be­ton - szum miej­skiej ulicy  -kinQ
cisza- brzęk-stali-uderzającej-be­-szum-miej­skiej-ulicy 
Gdy­by New­ton sprzątał w do­mu, nie wy­myśliłby pra­wa pow­szechne­go ciążenia. -Janusz Korwin-Mikke
gdy­by-new­-sprzął-w do­mu-nie wy­myśliłby-pra­wa-pow­szechne­go-ążenia