Ton py­tania narzu­ca ton odpowiedzi.


ton-py­tania-narzu­ca-odpowiedzi
mikołaj gogolpy­tanianarzu­caodpowiedziton py­taniapy­tania narzu­canarzu­ca tonton odpowiedziton py­tania narzu­capy­tania narzu­ca tonnarzu­ca ton odpowiedziton py­tania narzu­ca tonpy­tania narzu­ca ton odpowiedziton py­tania narzu­ca ton odpowiedzi

Ton pytania narzuca ton odpowiedzi.Każdy dzwon ma swój ton.Nigdy ton nie powraca do struny.Hous­ton, tu Ba­za Spo­koju. „Orzeł” wylądował.cisza - brzęk stali uderzającej be­ton - szum miej­skiej ulicy Gdy­by New­ton sprzątał w do­mu, nie wy­myśliłby pra­wa pow­szechne­go ciążenia.