Top­nieją ser­ca, od czułego do­tyku szeptu. Ma­gia spojrzenia.


top­nieją-ser­ca-od-czułego-do­tyku-szeptu-ma­gia-spojrzenia
cytlopkatop­niejąser­caodczułegodo­tykuszeptuma­giaspojrzeniatop­nieją ser­caod czułegoczułego do­tykudo­tyku szeptuma­gia spojrzeniaod czułego do­tykuczułego do­tyku szeptuod czułego do­tyku szeptu

Top­nieją serca, roz­grza­ne pro­mieniem uczuć. Pier­wszy pocałunek.I po­jawił się hu­ragan...Zer­wał mo­je Ser­ce w po­wiet­rze i por­wał da­leko. Nag­le...Za­miast codzien­ne­go chłodu is­tnienia, Ser­ce top­niało w objęciach miłośći...Sta­raj się żyć tak, by w do­tyku ser­ca zmysły mogły tonąć - sa­mot­ność izo­luje szczęście w pa­rach, a nie w jednostkach.Czuję się bar­dziej związa­na z ludźmi z dna niż z ty­mi ze szczy­tu i oni [rodzi­na królew­ska] nie mogą mi te­go darować. I feel much clo­ser to peop­le at the bot­tom than to peop­le at the top and they (the royal fa­mily) don't for­gi­ve me for it.w ciemnościach dosłuchuję się two­jego szeptu dawno cię nie czułam w moim wszechświecie umieram nadzieją że odnajdziesz mo­je ciało