trójkąt sylwetki równoramiennej pod kołem zębatym na podstawie nr 44 za­ciszne kąty oka cięci­wa w tęczówce bełtami się miota pal­czas­te cyrkle niechcący ryją kręgi w mózgowych jej zwojach nie ma już ani jednej stycznej wasza wysokość na co czekasz gdzie two­ja silnia czas zrobić z was iloraz to się równa jed­na ulga i jed­na z(a)łamana prosta dziewczyna 


trójkąt-sylwetki-równoramiennej-pod-kołem-zębatym-na-podstawie-nr-44-za­ciszne-kąty-oka-ę­wa-w tęczówce-bełtami-ę-miota-pal­czas­te
jatojatrójkątsylwetkirównoramiennejpodkołemzębatymnapodstawienr44za­cisznekątyokacięci­waw tęczówcebełtamisięmiotapal­czas­tecyrkleniechcącyryjąkręgimózgowychjejzwojachniema jużanijednejstycznejwaszawysokośćco czekaszgdzietwo­jasilniaczaszrobićwasilorazto sięrównajed­naulgazałamanaprostadziewczyna trójkąt sylwetkisylwetki równoramiennejrównoramiennej podpod kołemkołem zębatymzębatym nana podstawiepodstawie nrnr 4444 za­ciszneza­ciszne kątykąty okaoka cięci­wacięci­wa w tęczówcew tęczówce bełtamibełtami sięsię miotamiota pal­czas­tepal­czas­te cyrklecyrkle niechcącyniechcący ryjąryją kręgikręgi ww mózgowychmózgowych jejjej zwojachzwojach nienie ma jużma już aniani jednejjednej stycznejstycznej waszawasza wysokośćwysokość nana co czekaszco czekasz gdziegdzie two­jatwo­ja silniasilnia czasczas zrobićzrobić zz waswas iloraziloraz to sięto się równarówna jed­najed­na ulgaulga ii jed­najed­na z(a)łamanaz(a)łamana prostaprosta dziewczyna trójkąt sylwetki równoramiennejsylwetki równoramiennej podrównoramiennej pod kołempod kołem zębatymkołem zębatym nazębatym na podstawiena podstawie nrpodstawie nr 44nr 44 za­ciszne44 za­ciszne kątyza­ciszne kąty okakąty oka cięci­waoka cięci­wa w tęczówcecięci­wa w tęczówce bełtamiw tęczówce bełtami siębełtami się miotasię miota pal­czas­temiota pal­czas­te cyrklepal­czas­te cyrkle niechcącycyrkle niechcący ryjąniechcący ryją kręgiryją kręgi wkręgi w mózgowychw mózgowych jejmózgowych jej zwojachjej zwojach niezwojach nie ma jużnie ma już anima już ani jednejani jednej stycznejjednej stycznej waszastycznej wasza wysokośćwasza wysokość nawysokość na co czekaszna co czekasz gdzieco czekasz gdzie two­jagdzie two­ja silniatwo­ja silnia czassilnia czas zrobićczas zrobić zzrobić z wasz was ilorazwas iloraz to sięiloraz to się równato się równa jed­narówna jed­na ulgajed­na ulga iulga i jed­nai jed­na z(a)łamanajed­na z(a)łamana prostaz(a)łamana prosta dziewczyna 

- Wiesz spot­kałam dzi­siaj Boga. - I co Ci powiedział? - Po­wie­dział, że czas odejść, mój czas się skończył. Jed­nak sprze­ciwiłam mu się i po­wie­działam, że nie chcę, że muszę coś jeszcze tu zrobić. - Co takiego? - No jak to co. Muszę się jeszcze zakochać.Miłość nie jest po­jedyn­czym wy­darze­niem, ale kli­matem, w którym żyje­my, przy­godą życia, pod­czas której uczy­my się, od­kry­wamy, do­ras­ta­my. Nie da się jej zniszczyć jedną po­myłką ani do­być jed­nym ciepłym słowem. Miłość tworzy at­mosferę - at­mosferę serca.Ludzkie życie to tyl­ko je­den mo­ment, jed­na se­kun­da pośród ty­siąca chwil, które i tak prze­miną. Jed­nak nie jest ono bez­sensow­ne – bo żeby pow­stała his­to­ria, mu­si ją stworzyć czas, składający się z wielu se­kund. Wte­dy ma ona praw­dzi­wy sens. To my jes­teśmy jej sensem.Jeżeli kochasz, czas zaw­sze od­naj­dziesz, nie mając na­wet ani jed­nej chwili.Nie możemy zro­bić ani kro­ku w stronę nieba. Ta­ka podróż w pionie przek­racza nasze możli­wości. Jeśli jed­nak przez dłuższy czas pat­rzy­my w niebo, przychodzi Bóg i za­biera nas do góry. Pod­no­si nas z łatwością.Do­piero pod­czas odpływu oka­zuje się kto pływał nago.