Tra­cimy przy­jaciół, gdy od­kry­wają oni w nas ta­len­ty, które dotąd przy­pisy­wali tyl­ko sobie.


tra­cimy-przy­jaciół-gdy-od­kry­wają-oni-w nas-­len­ty-które-dotąd-przy­pisy­wali-tyl­ko-sobie
zdzisław kałędkiewicztra­cimyprzy­jaciółgdyod­kry­wająoniw nasta­len­tyktóredotądprzy­pisy­walityl­kosobietra­cimy przy­jaciółgdy od­kry­wająod­kry­wają onioni w nasw nas ta­len­tyktóre dotąddotąd przy­pisy­waliprzy­pisy­wali tyl­kotyl­ko sobiegdy od­kry­wają oniod­kry­wają oni w nasoni w nas ta­len­tyktóre dotąd przy­pisy­walidotąd przy­pisy­wali tyl­koprzy­pisy­wali tyl­ko sobiegdy od­kry­wają oni w nasod­kry­wają oni w nas ta­len­tyktóre dotąd przy­pisy­wali tyl­kodotąd przy­pisy­wali tyl­ko sobiegdy od­kry­wają oni w nas ta­len­tyktóre dotąd przy­pisy­wali tyl­ko sobie

przy­jaźń-między-ludzka-nie is­tniejegdyż-naj­częściej-oso­by-które-uważamy-za przy­jaciół-nas-za­wodzą-~pa­weł-rychlica 
Ocze­kiwać oz­nak wdzięczności, to tra­cić przy­jaciół i stwarzać przy­jem­ność wrogom. -Czesław Banach
ocze­kiwać-oz­nak-wdzięcznoś-to tra­ć-przy­jaciół-i stwarzać-przy­jem­ność-wrogom
Są miej­sca, które zais­tniały tyl­ko przy nas. I choć już ich nie ma... ... tra­fili­byśmy do nich z zam­knięty­mi ocza­mi.   -Starlight
są miej­sca-które-zais­tniały-tyl­ko-przy-nas-i-choć-już-ich-nie -tra­fili­byśmy do nich-z zam­knięty­mi-ocza­mi- 
Nie szu­kaj nig­dzie przy­jaciół. Oni zaw­sze mają ty­le do załatwienia. -Jarosław Iwaszkiewicz
nie-szu­kaj-nig­dzie-przy­jaciół-oni zaw­sze-mają-ty­-do załatwienia