Tra­gedią wielu ludzi jest prze­kona­nie, że są stworze­ni do rzeczy wiel­kich, pod­czas gdy z trud­nością ro­bią rzeczy małe.


tra­gedią-wielu-ludzi-jest prze­kona­nie-że są stworze­-do rzeczy-wiel­kich-pod­czas-gdy-z trud­nośą-ro­bią-rzeczy-łe
ryszard bukowskitra­gediąwieluludzijest prze­kona­nieże są stworze­nido rzeczywiel­kichpod­czasgdyz trud­nościąro­biąrzeczymałetra­gedią wieluwielu ludziludzi jest prze­kona­nieże są stworze­ni do rzeczydo rzeczy wiel­kichpod­czas gdygdy z trud­nościąz trud­nością ro­biąro­bią rzeczyrzeczy małetra­gedią wielu ludziwielu ludzi jest prze­kona­nieże są stworze­ni do rzeczy wiel­kichpod­czas gdy z trud­nościągdy z trud­nością ro­biąz trud­nością ro­bią rzeczyro­bią rzeczy małetra­gedią wielu ludzi jest prze­kona­niepod­czas gdy z trud­nością ro­biągdy z trud­nością ro­bią rzeczyz trud­nością ro­bią rzeczy małepod­czas gdy z trud­nością ro­bią rzeczygdy z trud­nością ro­bią rzeczy małe

At­mosfe­ra była gęsta od myśli i rzeczy do po­wie­dze­nia. Ale w ta­kich mo­men­tach mówi się tyl­ko Małe Rzeczy. Duże Rzeczy są scho­wane w środ­ku, nie wypowiedziane.Cza­sem małe rzeczy od wiel­kich czy­nią o wiele więcej...Każda rzecz wiel­ka mu­si koszto­wać i mu­si być trud­na. Tyl­ko rzeczy małe i liche są łatwe.Małe rzeczy są nap­rawdę małe, ale być wier­nym w małych rzeczach - to wiel­ka rzecz.Drob­ne i niez­naczne do­kona­nia mogą nas uczy­nić wiel­ki­mi, pod­czas gdy wiel­kie mogą nas upod­lić, jeśli są źle wykonane.W swoim życiu mu­sisz tyl­ko kil­ka rzeczy zro­bić dob­rze, pod wa­run­kiem, że nie ro­bisz zbyt wielu rzeczy źle.