Tragedią klasycznego liberalizmu, a także utopijnego socjalizmu, była wiara, iż ludzie w każdym pokoleniu i w każdej nowej umowie społecznej mogą odrzucić przeszłość i przebudować od nowa swe instytucje. Ludzie w pewnych granicach mogą zmieniać i siebie samych, i społeczeństwo, ale wiedzy o własnej potędze towarzyszyć musi świadomość jej ograniczeń. Jest to najstarsza i najtrwalsza prawda o kondycji ludzkiej, jeśli ta ma nadal ludzką pozostać.


tragedią-klasycznego-liberalizmu-a-także-utopijnego-socjalizmu-była-wiara-iż-ludzie-w-każdym-pokoleniu-i-w-każdej-nowej-umowie-społecznej-mogą
daniel belltragediąklasycznegoliberalizmutakżeutopijnegosocjalizmubyławiaraludziekażdympokoleniukażdejnowejumowiespołecznejmogąodrzucićprzeszłośćprzebudowaćodnowasweinstytucjeludziepewnychgranicachzmieniaćsiebiesamychspołeczeństwoalewiedzywłasnejpotędzetowarzyszyćmusiświadomośćjejograniczeńjesttonajstarszanajtrwalszaprawdakondycjiludzkiejjeślinadalludzkąpozostaćtragedią klasycznegoklasycznego liberalizmutakże utopijnegoutopijnego socjalizmubyła wiaraiż ludzieludzie ww każdymkażdym pokoleniupokoleniu iw każdejkażdej nowejnowej umowieumowie społecznejspołecznej mogąmogą odrzucićodrzucić przeszłośćprzeszłość ii przebudowaćprzebudować odod nowanowa sweswe instytucjeludzie ww pewnychpewnych granicachgranicach mogąmogą zmieniaćzmieniać ii siebiesiebie samychi społeczeństwoale wiedzywiedzy oo własnejwłasnej potędzepotędze towarzyszyćtowarzyszyć musimusi świadomośćświadomość jejjej ograniczeńnajstarsza ii najtrwalszanajtrwalsza prawdaprawda oo kondycjikondycji ludzkiejjeśli tama nadalnadal ludzkąludzką pozostaćtragedią klasycznego liberalizmua także utopijnegotakże utopijnego socjalizmuiż ludzie wludzie w każdymw każdym pokoleniukażdym pokoleniu ipokoleniu i wi w każdejw każdej nowejkażdej nowej umowienowej umowie społecznejumowie społecznej mogąspołecznej mogą odrzucićmogą odrzucić przeszłośćodrzucić przeszłość iprzeszłość i przebudowaći przebudować odprzebudować od nowaod nowa swenowa swe instytucjeludzie w pewnychw pewnych granicachpewnych granicach mogągranicach mogą zmieniaćmogą zmieniać izmieniać i siebiei siebie samychale wiedzy owiedzy o własnejo własnej potędzewłasnej potędze towarzyszyćpotędze towarzyszyć musitowarzyszyć musi świadomośćmusi świadomość jejświadomość jej ograniczeńjest to najstarszanajstarsza i najtrwalszai najtrwalsza prawdanajtrwalsza prawda oprawda o kondycjio kondycji ludzkiejjeśli ta mata ma nadalma nadal ludzkąnadal ludzką pozostać

Następnym złudzeniem jest myślenie, że zewnętrzne wydarzenia albo inni ludzie mogą Cię zranić. Nie mogą. To Ty dajesz im tę możliwość. -Anthony De Mello
następnym-złudzeniem-jest-myślenie-że-zewnętrzne-wydarzenia-albo-inni-ludzie-mogą-cię-zranić-nie-mogą-to-ty-dajesz-im-tę-możliwość
Myślę, że ludzie w ogólności mogą mi ufać, ale mogą mi ufać dokład­nie dla­tego, że wiedzą, że nie muszą. -Linus Benedict Torvalds
myślę-że ludzie-w ogólnoś-mogą-mi ufać-ale-mogą-mi ufać-dokład­nie-dla­tego-że wiedzą-że nie muszą
Wszys­cy ludzie to wa­riaci. W każdej chwi­li mogą zro­bić wszys­tko i niech Bóg ma w swo­jej opiece te­go, kto by się zas­ta­nawiał nad przyczy­nami ich postępowania. -Kurt Vonnegut
wszys­cy-ludzie-to wa­riaci-w każdej-chwi­li-mogą-zro­bić-wszys­tko-i niech-bóg- w swo­jej-opiece-te­go-kto-by ę-zas­­nawiał-nad