Trak­tuj życie wie­czne tak, ja­byś miał um­rzeć jut­ro, a życie doczes­ne, jak­byś miał żyć wiecznie.


trak­tuj-życie-wie­czne-tak-ja­byś-miał-um­rzeć-jut­ro-a życie-doczes­ne-jak­byś-miał-żyć-wiecznie
mahomet (muhammad ibn abd allah)trak­tujżyciewie­cznetakja­byśmiałum­rzećjut­roa życiedoczes­nejak­byśżyćwiecznietrak­tuj życieżycie wie­cznewie­czne takja­byś miałmiał um­rzećum­rzeć jut­roa życie doczes­nejak­byś miałmiał żyćżyć wiecznietrak­tuj życie wie­czneżycie wie­czne takja­byś miał um­rzećmiał um­rzeć jut­rojak­byś miał żyćmiał żyć wiecznietrak­tuj życie wie­czne takja­byś miał um­rzeć jut­rojak­byś miał żyć wiecznie

Gdy­byś miał już nig­dy nie zo­baczyć jut­ra, co byś zro­bił dzisiaj? Żyj tak, jakbyś miał umrzeć jutro. Ucz się tak, jakbyś miał żyć wiecznieGdy­byś tak miał osę zachęcić do lotu z ok­ruszyną chleba po­der­waną z gleby Jak byś przemówił do osiego rozumu w ob­liczu zaistnienia nagłej potrzeby? Ty - zna­lazłbyś słowa mówione lub z druku Osa - by się wzniosła śmiejąc do rozpuku Gdyby żadne zmiany nie były konieczne, byś osiągnął niezależność finansową - już byś ją miał.Możesz trak­to­wać życie jak za­bawę, lecz nig­dy nie trak­tuj ludzi jak zabawki. Z cyk­lu po­wieści “Żyj tak, jak­byś żył po raz dru­gi, i tak, jak­byś za pier­wszym ra­zem postąpił równie niewłaści­wie, jak za­mie­rzasz postąpić teraz!”