tre­ner fran­cji py­ta pa­na bo­ga :  - pa­nie boże, za ile lat fran­cja zos­ta­nie mis­trzem świata ? - za 6 lat. - o nie ! to nie za mo­jej ka­den­cji - od­po­wiada trener. na to tre­ner rep­re­zen­tacji pol­ski py­ta pa­na bo­ga : - pa­nie boże, za ile lat pol­ska zos­ta­nie mis­trzem świata w piłce nożnej ? - nie za mo­jej ka­den­cji - od­po­wiada pan bóg 


tre­ner-fran­cji-py­-pa­na-bo­ga- -pa­nie-boże-za ile-lat-fran­cja-zos­­nie-mis­trzem-świata-za 6 lat
lovely-girltre­nerfran­cjipy­tapa­nabo­ga pa­niebożeza ilelatfran­cjazos­ta­niemis­trzemświataza 6 lato nie  to nie za mo­jejka­den­cji od­po­wiadatrenernato tre­nerrep­re­zen­tacjipol­skipol­skaw piłcenożnejnie za mo­jejpanbóg tre­ner fran­cjifran­cji py­tapy­ta pa­napa­na bo­gapa­niepa­nie bożeza ile latlat fran­cjafran­cja zos­ta­niezos­ta­nie mis­trzemmis­trzem świataświataza 6 lat od­po­wiada trenerna to tre­nerto tre­ner rep­re­zen­tacjirep­re­zen­tacji pol­skipol­ski py­tapy­ta pa­napa­na bo­gabo­gapa­niepa­nie bożeza ile latlat pol­skapol­ska zos­ta­niezos­ta­nie mis­trzemmis­trzem świataświata w piłcew piłce nożnejnożnejnie za mo­jejnie za mo­jej ka­den­cji od­po­wiada panpan bóg tre­ner fran­cji py­tafran­cji py­ta pa­napy­ta pa­na bo­gapa­nie bożeza ile lat fran­cjalat fran­cja zos­ta­niefran­cja zos­ta­nie mis­trzemzos­ta­nie mis­trzem światamis­trzem światana to tre­ner rep­re­zen­tacjito tre­ner rep­re­zen­tacji pol­skirep­re­zen­tacji pol­ski py­tapol­ski py­ta pa­napy­ta pa­na bo­gapa­na bo­gapa­nie bożeza ile lat pol­skalat pol­ska zos­ta­niepol­ska zos­ta­nie mis­trzemzos­ta­nie mis­trzem światamis­trzem świata w piłceświata w piłce nożnejw piłce nożnejnie za mo­jej ka­den­cji od­po­wiada pan bóg 

zde­ner­wo­wany tre­ner wrzeszczy na młode­go lek­koat­letę tre­nujące­go trójskok : - ile ra­zy mam ci pow­tarzać, że trójskok i od­ległość szes­nastu metrów masz po­konać trze­ma sko­kami, a nie jed­nym ? ! Ser­ce jest słabe i zmien­ne, łak­nie tyl­ko miłości i nie ma nic gor­sze­go, niż uczy­nić je swoim mis­trzem. Mis­trzem mu­si być ro­zum, który śmieje się z lek­ko­myślności ser­ca, drwi z miłości ja­ko wyb­ry­ku na­tury niet­rwałego jak kwiat.Pe­wien młody człowiek chciał zos­tać uczniem Bee­tho­vena. Gdy odeg­rał przed mis­trzem wyb­ra­ny utwór for­te­piano­wy, ten orzekł: - Mu­si pan jeszcze długo grać na for­te­pianie, za­nim pan zauważy, że nic nie umie.Af­ry­ka bez Fran­cji jest jak sa­mochód bez kierow­cy. Ale Fran­cja bez Af­ry­ki jest jak sa­mochód bez paliwa.Jeśli nie po­konasz swo­jej ten­den­cji do pod­da­wania się zbyt szyb­ko, two­je życie będzie pro­wadzić donikąd.W wieku sześciu lat chciałem zos­tać kucharką. Kiedy miałem siedem ? Na­poleonem. Odtąd mo­ja am­bicja nie przes­ta­wała rosnąć, po­dob­nie jak mo­ja ma­nia wiel­kości. Gdy miałem lat piętnaście, chciałem być Da­lim i zos­tałem nim.