Tros­ka i pie­szczo­ta po­jawiają się do­piero u wyższych ga­tunków zwierząt.


tros­ka-i pie­szczo­-po­jawiają ę-do­piero-u wyższych-ga­tunków-zwierząt
antoni kępińskitros­kai pie­szczo­tapo­jawiają siędo­pierou wyższychga­tunkówzwierząttros­ka i pie­szczo­tai pie­szczo­ta po­jawiają siępo­jawiają się do­pierodo­piero u wyższychu wyższych ga­tunkówga­tunków zwierząttros­ka i pie­szczo­ta po­jawiają sięi pie­szczo­ta po­jawiają się do­pieropo­jawiają się do­piero u wyższychdo­piero u wyższych ga­tunkówu wyższych ga­tunków zwierząttros­ka i pie­szczo­ta po­jawiają się do­pieroi pie­szczo­ta po­jawiają się do­piero u wyższychpo­jawiają się do­piero u wyższych ga­tunkówdo­piero u wyższych ga­tunków zwierząttros­ka i pie­szczo­ta po­jawiają się do­piero u wyższychi pie­szczo­ta po­jawiają się do­piero u wyższych ga­tunkówpo­jawiają się do­piero u wyższych ga­tunków zwierząt

Każdy zwolennik teorii ewolucji musi przyznać, że umysłowe władze wyższych zwierząt, lubo tak różne od naszych pod względem stopnia rozwoju, są jednak tej samej natury, co i nasze i mają równą własność doskonalenia się.Ciało ko­biety kar­mi się pie­szczo­tami jak pszczoła nek­ta­rem kwiatów.Nic nie jest da­ne na zawsze. Każda pie­szczo­ta, kiedyś odchodzi. Kur­ty­na opada. Zaczy­na się no­wa scena.Zni­komym sta­je się płomień miłości w ser­cu ko­biety, sko­ro względy i pie­szczo­ty przes­taną go zasilać.Całusy słowa Pie­szczo­ty i uśmiechy Fun­da­men­ty dnia Współczesna fizjologia ustaliła, iż u zwierząt wyższych gatunków płodność maleje, pozostając w odwrotnym stosunku do rozwoju systemu nerwowego, a zwłaszcza do rosnącej masy mózgowej. Nikt jednak nie zaryzykowałby twierdzenia, że wymieranie angielskiej arystokracji ma coś wspólnego z nadmiernym rozrostem mózgu.