Tros­ki to połowa dro­gi do starości.


tros­ki-to połowa-dro­gi-do staroś
ali ibn abi talibtros­kito połowadro­gido starościtros­ki to połowato połowa dro­gidro­gi do starościtros­ki to połowa dro­gito połowa dro­gi do starościtros­ki to połowa dro­gi do starości

Troski to połowa drogi do starości.Wszędzie reputacja jest głosem, w którym połowa prawdy, połowa fałszu.Połowa tego, co piszemy jest szkodliwa, druga połowa jest niepotrzebna.Połowa tego, co piszemy, jest szkodliwa; druga połowa jest niepotrzebna.Pragnienie jest połową życia; obojętność jest połową śmierci.Zaw­sze, po przeczy­taniu pew­nej książki, nas­ta­je chwi­la, gdy człowiek trwa w bez­tros­kim odrętwieniu. To wte­dy żyje his­to­rią pos­ta­ci dos­trze­gając jed­nocześnie dro­biaz­gi swo­jego życia i od­najdując cza­sami zro­zumienie dla włas­ne­go przeznaczenia.