Troskliwi rodzice mają na uwadze przede wszystkim dobro swych dzieci. Ich nieszczęścia są dla nich o wiele boleśniejsze aniżeli własne.


troskliwi-rodzice-mają-na-uwadze-przede-wszystkim-dobro-swych-dzieci-ich-nieszczęścia-są-dla-nich-o-wiele-boleśniejsze-aniżeli-własne
johann peter hebeltroskliwirodzicemająnauwadzeprzedewszystkimdobroswychdzieciichnieszczęściadlanichwieleboleśniejszeaniżeliwłasnetroskliwi rodzicerodzice mająmają nana uwadzeuwadze przedeprzede wszystkimwszystkim dobrodobro swychswych dzieciich nieszczęścianieszczęścia sąsą dladla nichnich oo wielewiele boleśniejszeboleśniejsze aniżelianiżeli własnetroskliwi rodzice mająrodzice mają namają na uwadzena uwadze przedeuwadze przede wszystkimprzede wszystkim dobrowszystkim dobro swychdobro swych dzieciich nieszczęścia sąnieszczęścia są dlasą dla nichdla nich onich o wieleo wiele boleśniejszewiele boleśniejsze aniżeliboleśniejsze aniżeli własnetroskliwi rodzice mają narodzice mają na uwadzemają na uwadze przedena uwadze przede wszystkimuwadze przede wszystkim dobroprzede wszystkim dobro swychwszystkim dobro swych dzieciich nieszczęścia są dlanieszczęścia są dla nichsą dla nich odla nich o wielenich o wiele boleśniejszeo wiele boleśniejsze aniżeliwiele boleśniejsze aniżeli własnetroskliwi rodzice mają na uwadzerodzice mają na uwadze przedemają na uwadze przede wszystkimna uwadze przede wszystkim dobrouwadze przede wszystkim dobro swychprzede wszystkim dobro swych dzieciich nieszczęścia są dla nichnieszczęścia są dla nich osą dla nich o wieledla nich o wiele boleśniejszenich o wiele boleśniejsze aniżelio wiele boleśniejsze aniżeli własne

Myśląc o ludzkości, mamy na uwadze przede wszystkim siebie jako jej przedstawicieli, toteż cenimy ludzkość wysoko. -Bertrand Russell
myśląc-o-ludzkoś-mamy-na-uwadze-przede-wszystkim-siebie-jako-jej-przedstawicieli-toteż-cenimy-ludzkość-wysoko
Rodzice mają dziś za mało dzieci, dzieci - za mało rodziców, ale wzajemnie mają się zupełnie dosyć. -Jacek Wejroch
rodzice-mają-dziś-za-ło-dzieci-dzieci-za-ło-rodziców-ale-wzajemnie-mają-ę-zupełnie-dosyć
Radości życia rodzinnego są najpiękniejsze na świecie, a radość jakiej rodzice doświadczają na widok swych dzieci, jest najświętsza. -Johann Heinrich Pestalozzi
radoś-życia-rodzinnego-są-najpiękniejsze-na-świecie-a-radość-jakiej-rodzice-doświadczają-na-widok-swych-dzieci-jest-najświętsza
Bóg na tym świecie oddzielił dobro od siły i dla siebie zachował dobro. Jego rozkazy mają formę próśb. -Simone Weil
bóg-na-tym-świecie-oddzielił-dobro-od-ły-i-dla-siebie-zachował-dobro-jego-rozkazy-mają-formę-próśb
Nauczyć się czegoś od swych wrogów jest najlepszą drogą do tego, żeby ich polubić, albowiem to usposabia do wdzięczności dla nich. -Friedrich Nietzsche
nauczyć-ę-czegoś-od-swych-wrogów-jest-najlepszą-drogą-do-tego-żeby-ich-polubić-albowiem-to-usposabia-do-wdzięcznoś-dla-nich