Trud­ne py­tanie: czy lep­sze są rządy głupców czy nierząd mądrych? 


trud­ne-py­tanie-czy-lep­sze-są rządy-głupców-czy-nierząd-mądrych 
jerzy drobniktrud­nepy­tanieczylep­szesą rządygłupcównierządmądrych trud­ne py­tanieczy lep­szelep­sze są rządysą rządy głupcówgłupców czyczy nierządczy lep­sze są rządylep­sze są rządy głupcówsą rządy głupców czygłupców czy nierządczy lep­sze są rządy głupcówlep­sze są rządy głupców czysą rządy głupców czy nierządczy lep­sze są rządy głupców czylep­sze są rządy głupców czy nierząd

Na zaw­sze po­zos­ta­nie to py­tanie :? Czy pra­wa :? Czy le­wa :? ??  -samothnick
na zaw­sze-po­zos­­nie-to py­tanie-czy-pra­wa-czy-­wa- 
Miłość zmienia ludzi, czy na lep­sze czy na gor­sze za­leży tyl­ko od Ciebie. -NightHuntress
miłość-zmienia-ludzi-czy-na lep­sze-czy-na gor­sze-za­ży-tyl­ko-od ciebie
Czy­tanie - oto naj­lep­szy sposób ucze­nia się. -Aleksander Puszkin
czy­tanie- oto-naj­lep­szy-sposób-ucze­nia-ę
Nie wiem, co trud­niej­sze do przeżycia: czy sa­mo cier­pienie, czy bez­radność wo­bec cierpienia... -Tyska1990.07
nie-wiem-co trud­niej­sze-do przeżycia-czy-­mo-cier­pienie-czy-bez­radność-wo­bec-cierpienia