Trud­no jest być dziec­kiem i jed­nocześnie mu­sieć zacho­wywać się jak dorosły.


trud­no-jest być-dziec­kiem-i jed­nocześnie-mu­sieć-zacho­wywać ę-jak dorosły
nighthuntresstrud­nojest byćdziec­kiemi jed­nocześniemu­siećzacho­wywać sięjak dorosłytrud­no jest byćjest być dziec­kiemdziec­kiem i jed­nocześniei jed­nocześnie mu­siećmu­sieć zacho­wywać sięzacho­wywać się jak dorosłytrud­no jest być dziec­kiemjest być dziec­kiem i jed­nocześniedziec­kiem i jed­nocześnie mu­sieći jed­nocześnie mu­sieć zacho­wywać sięmu­sieć zacho­wywać się jak dorosłytrud­no jest być dziec­kiem i jed­nocześniejest być dziec­kiem i jed­nocześnie mu­siećdziec­kiem i jed­nocześnie mu­sieć zacho­wywać sięi jed­nocześnie mu­sieć zacho­wywać się jak dorosłytrud­no jest być dziec­kiem i jed­nocześnie mu­siećjest być dziec­kiem i jed­nocześnie mu­sieć zacho­wywać siędziec­kiem i jed­nocześnie mu­sieć zacho­wywać się jak dorosły

Jak trud­no jest godzić jed­nocześnie władzę i zgodę.Trud­no jest jed­nocześnie do­godzić ludziom i prawdzie.Mężczyz­na jest zaw­sze dziec­kiem, na­wet gdy jest to duże dziec­ko, dziec­kiem dzierżącym władzę.Trud­no za­dowo­lić jed­nocześnie wszys­tkich i samą siebie.Rodzisz się z płaczem, od­chodzisz zos­ta­wiając in­nych w płaczu. Rodzisz się ku ra­dości blis­kich, umierasz ku ra­dości wro­gom. Będąc dziec­kiem szcze­rość do bólu jest Twoją cechą prze­wod­nią, będąc doj­rzałym kłamiesz jak najęty. Będąc dziec­kiem jest się w cen­trum uwa­gi, będąc star­szym często pot­rze­bujesz uwa­gi innych.Ko­ty mają spo­soby by być tu od zaw­sze, na­wet jeśli do­piero co się po­jawiły. Po­ruszają się we włas­nym, oso­bis­tym ryt­mie cza­su. Zacho­wują się tak, jak­by ludzki świat był tym, w którym aku­rat przy­pad­kiem się zat­rzy­mały w drodze do cze­goś, być może o wiele ciekawszego.