trud­no-jest co­kol­wiek-po­wie­dzieć-oso­bie-z mądrym-po­dejściem-do życia-~pa­weł-rychlica 
rychciktrud­nojest co­kol­wiekpo­wie­dziećoso­biez mądrympo­dejściemdo życia~pa­wełrychlica trud­no jest co­kol­wiekjest co­kol­wiek po­wie­dziećpo­wie­dzieć oso­bieoso­bie z mądrymz mądrym po­dejściem~pa­weł rychlica trud­no jest co­kol­wiek po­wie­dziećjest co­kol­wiek po­wie­dzieć oso­biepo­wie­dzieć oso­bie z mądrymoso­bie z mądrym po­dejściemtrud­no jest co­kol­wiek po­wie­dzieć oso­biejest co­kol­wiek po­wie­dzieć oso­bie z mądrympo­wie­dzieć oso­bie z mądrym po­dejściemtrud­no jest co­kol­wiek po­wie­dzieć oso­bie z mądrymjest co­kol­wiek po­wie­dzieć oso­bie z mądrym po­dejściem

Nie pot­ra­fiłem nig­dy po­wie­dzieć kłam­stwa, w które by kto­kol­wiek wątpił, ani praw­dy, w którą by kto­kol­wiek uwierzył.ale mu­sisz też wie­dzieć, że będąc ze mną, mu­sisz być niepew­nym te­go co mi do głowy wpad­nie i wie­dzieć, że nie łat­wo jest spra­wić by co­kol­wiek z niej wypadło.Spot­ka­nie ko­goś, ko­go po­kocha się z wza­jem­nością, jest wspa­niałym uczu­ciem. Ale spot­ka­nie brat­niej duszy jest uczu­ciem chy­ba jeszcze wspa­nial­szym. Brat­nia dusza to ktoś, kto ro­zumie cię le­piej niż kto­kol­wiek in­ny, kocha cię bar­dziej niż kto­kol­wiek in­ny, będzie przy to­bie zaw­sze, bez względu na wszys­tko. Po­dob­no nic nie trwa wie­cznie, ale ja moc­no wierzę w to, że cza­sami miłość trwa na­wet wte­dy, kiedy ukocha­na oso­ba odejdzie.Jeśli wie­rzyła w co­kol­wiek, to chy­ba w niezap­rzeczalną słuszność życia.