Trud­no jest do­paso­wać się do spo­sobu życia i myśle­nia ludzi, którzy zaw­sze chcą więcej, nig­dy nie są usatysfakcjonowani.


trud­no-jest do­paso­wać ę-do spo­sobu-życia-i myś­nia-ludzi-którzy-zaw­sze-chcą-więcej-nig­dy-nie są usatysfakcjonowani
james freytrud­nojest do­paso­wać siędo spo­sobużyciai myśle­nialudziktórzyzaw­szechcąwięcejnig­dynie są usatysfakcjonowanitrud­no jest do­paso­wać sięjest do­paso­wać się do spo­sobudo spo­sobu życiażycia i myśle­niai myśle­nia ludziktórzy zaw­szezaw­sze chcąchcą więcejnig­dy nie są usatysfakcjonowanitrud­no jest do­paso­wać się do spo­sobujest do­paso­wać się do spo­sobu życiado spo­sobu życia i myśle­niażycia i myśle­nia ludziktórzy zaw­sze chcązaw­sze chcą więcejtrud­no jest do­paso­wać się do spo­sobu życiajest do­paso­wać się do spo­sobu życia i myśle­niado spo­sobu życia i myśle­nia ludziktórzy zaw­sze chcą więcejtrud­no jest do­paso­wać się do spo­sobu życia i myśle­niajest do­paso­wać się do spo­sobu życia i myśle­nia ludzi

Przysłowia są zwier­ciadłem spo­sobu myśle­nia narodu.Ja­kim spo­sobem prze­konać się, czy się nie jest po pros­tu obłud­nym ka­boty­nem? Właśnie to naj­gor­sze, że ta­kiego spo­sobu nie ma.Ko­biecie, żeby się za­kochać nie pot­rzeb­na ład­nych oczu czy wy­sokiego pres­tiżu. Żeby ko­bieta się za­kochała pot­rze­ba szcze­rych chęci, spo­sobu trak­to­wania jej tak jak nikt nig­dy wcześniej te­go nie ro­bił. Pat­rze­nia na nią w ten sposób, jak­by nic po­za nią nie istniało.Wszys­tko, co nas spo­tyka, po­zos­ta­wia śla­dy, wszys­tko przyczy­nia się niepos­trzeżenie do nasze­go uk­ształoto­wania; niebez­pie­czną wszakże jest rzeczą próbo­wać zdać so­bie z te­go sprawę. Sta­jemy się wsku­tek te­go al­bo za­rozu­miali i le­niwi, al­bo przygnębieni i lękli­wi, a jed­no jest równie szkod­li­we dla roz­wo­ju jak dru­gie. Naj­bezpie­czniej jest zaw­sze zaj­mo­wać się tym, co ma­my w naj­bliższym cza­sie do zrobienia. ® by Mrs Vercetti Sta­ram się uni­kać wy­powiadać słów „zaw­sze” oraz „nig­dy”, bo nig­dy nie będę wie­dział, czy zaw­sze mam racje.Do wszys­tkiego, co czy­nisz pot­rze­ba ci od­wa­gi. Ja­kikol­wiek kurs obie­rzesz, zaw­sze znaj­dzie się ktoś, kto ci po­wie, że idziesz w złym kierun­ku, zaw­sze po­jawi się po­kusa myśle­nia, że Twoi kry­tycy mają rację. By nak­reślić kurs działania i zreali­zować go do końca, pot­rze­ba Ci od­wa­gi żołnie­rza. Również czas po­koju po­siada swe zwy­cięstwa, ale mogą ich za­koszto­wać tyl­ko ludzie odważni.