Trud­no jest, pra­cując je­no na dziełach cudzych, do­konać rzeczy bar­dzo doskonałych.


trud­no-jest-pra­cując-­no-na dziełach-cudzych-do­konać-rzeczy-bar­dzo-doskonałych
rené descartes (kartezjusz)trud­nojestpra­cującje­nona dziełachcudzychdo­konaćrzeczybar­dzodoskonałychtrud­no jestpra­cując je­noje­no na dziełachna dziełach cudzychdo­konać rzeczyrzeczy bar­dzobar­dzo doskonałychpra­cując je­no na dziełachje­no na dziełach cudzychdo­konać rzeczy bar­dzorzeczy bar­dzo doskonałychpra­cując je­no na dziełach cudzychdo­konać rzeczy bar­dzo doskonałych

Trudno jest, pracując jeno na dziełach cudzych, dokonać rzeczy bardzo doskonałych.Życie jest jak puzzle... A każdy ka­wałek to de­cyz­ja jaką podejmujemy. Często bar­dzo trud­no zna­leźć pa­sujące ele­men­ty, tak sa­mo trud­no jest podjąć dobrą decyzje.Za­pyta­no New­to­na, czy dużo cza­su zajęło mu sfor­mułowa­nie od­kry­tych przez niego praw. Odpowiedział: - Od­kry­te prze­ze mnie pra­wa są bar­dzo pros­te. For­mułowałem je szyb­ko, ale przed­tem bar­dzo długo myślałem.Pra­ca, bar­dzo dob­ra rzecz, bez­ro­bocie poszło precz! Tyl­ko cze­mu czas harówki... re­setu­je la­tem główki? Mo­rał z fraszki bar­dzo prosty: trze­ba wci­nać wodorosty! Sko­ro pływać w nich nie wolno, żywieniową wy­bierz wolność! Na­dal nie wie­działem, jak bar­dzo ona jest sza­lona, jak bar­dzo żyje marze­niami; że nie chce is­tnieć w tej rzeczy­wis­tości, a tyl­ko prze­nosi ją w swo­je sny i marze­nia, jak de­moniczny elf, który kar­mi swój war­sztat tkac­ki nitką z rzeczy­wis­te­go świata, tak by móc z te­go ut­kać włas­ny wszechświat na po­dobieństwo pajęczej sieci.Bar­dzo łat­wo jest zniszczyć szczęście bliźniego, ale jakże trud­no je naprawić.