Trud­no po­wie­dzieć, co na­pisać na stro­nie internetowej.


trud­no-po­wie­dzieć-co na­pisać-na stro­nie-internetowej
jacek kaczmarskitrud­nopo­wie­dziećco na­pisaćna stro­nieinternetowejtrud­no po­wie­dziećco na­pisać na stro­niena stro­nie internetowejco na­pisać na stro­nie internetowej

Czy to przy­jaźń?? dlacze­go tak trud­no mi od­po­wie­dzieć na to py­tanie... Kiedy znów sa­ma pozostane...Łat­wiej jest coś wie­dzieć, niż wie­dzieć, skąd się to wie.- Cze­go pragniesz? - Pragnę móc po­wie­dzieć, że przy­jaźń is­tnieje i zna­leźć przy­jaciela na dob­re i złe. Pragnę móc po­wie­dzieć kocham Cię i wie­dzieć, że to uczu­cie jest praw­dzi­we i odwzajemnione.Cze­mu trud­no do­wie­dzieć się, cze­go tak nap­rawdę od życia chce­my.. ? Faj­nie byłoby, pra­cując nad czymś, nag­le po­wie­dzieć do siebie: - Ja już tą sy­tuację gdzieś widziałem... - i wie­dzieć, jak cała spra­wa się potoczy.