Trud­no po­wie­dzieć, co na­pisać na stro­nie internetowej.


trud­no-po­wie­dzieć-co na­pisać-na stro­nie-internetowej
jacek kaczmarskitrud­nopo­wie­dziećco na­pisaćna stro­nieinternetowejtrud­no po­wie­dziećco na­pisać na stro­niena stro­nie internetowejco na­pisać na stro­nie internetowej

Czy to przy­jaźń?? dlacze­go tak trud­no mi od­po­wie­dzieć na to py­tanie... Kiedy znów sa­ma pozostane... -Alicja
czy-to przy­jaźń-dlacze­go-tak-trud­no-mi od­po­wie­dzieć-na to py­tanie-kiedy znów-­-pozostane
trud­no-jest co­kol­wiek-po­wie­dzieć-oso­bie-z mądrym-po­dejściem-do życia-~pa­weł-rychlica 
Łat­wiej jest coś wie­dzieć, niż wie­dzieć, skąd się to wie. -Zenon Bosacki
Łat­wiej-jest coś-wie­dzieć-ż-wie­dzieć-skąd ę-to wie
Cze­mu trud­no do­wie­dzieć się, cze­go tak nap­rawdę od życia chce­my.. ?  -AnDree
cze­mu-trud­no-do­wie­dzieć-ę-cze­go-tak-nap­rawdę-od życia-chce­my- 
Faj­nie byłoby, pra­cując nad czymś, nag­le po­wie­dzieć do siebie: - Ja już tą sy­tuację gdzieś widziałem... - i wie­dzieć, jak cała spra­wa się potoczy. -Adam Małysz
faj­nie-byłoby-pra­cując-nad-czymś-nag­-po­wie­dzieć-do siebie- ja już-tą sy­tuację-gdzieś-widziałem- i wie­dzieć