Trud­no pojąć, cze­mu żołnierz idzie do ata­ku - ale idzie.


trud­no-pojąć-cze­mu-żołnierz-idzie-do ata­ku- ale-idzie
stefan kisielewskitrud­nopojąćcze­mużołnierzidziedo ata­ku aleidzietrud­no pojąćcze­mu żołnierzżołnierz idzieidzie do ata­ku ale idziecze­mu żołnierz idzieżołnierz idzie do ata­kucze­mu żołnierz idzie do ata­ku

Tylko niewielu ludzi, którzy cierpią na kaszel, idzie do lekarza. Większość idzie do teatru.Co to jest miłość ? To spacer podczas bardzo drobniutkiego deszczu. Człowiek idzie, idzie i dopiero po pewnym czasie orientuje się, że przemókł do głebi serca.Wy­bit­ne umysły są zaw­sze gwałtow­nie ata­kowa­ne przez mier­no­ty, którym trud­no pojąć, że ktoś może odmówić śle­pego hołdo­wania pa­nującym przesądom, de­cydując się w za­mian na od­ważne i uczci­we głosze­nie włas­nych poglądów.Człowiek czasem zbacza z drogi prawdy, ale po namyśle zazwyczaj idzie dalej.Dro­ga pięła się pod górę i opa­dała w dół. Wspi­na się lub opa­da za­leżnie od kierun­ku, w ja­kim się idzie. Dla ko­goś, kto idzie w tę stronę, dro­ga bieg­nie pod górę, dla te­go, co wra­ca - w dół.Idzie ry­cerz w sreb­rnej zbro­ji Niszczy każdy ważny znak ja­ki stoi Niszczy je swoim pla­tono­wym mieczem Było to współczes­ne średniowiecze A na mie­czu tym ze­ra i jedynki I na głow­ni wi­zeru­nek koniczynki Idzie sreb­rny ry­cerz do dziew­czyn­ki szewca Mi­ja ko­wala i ma­sarza, pus­telni­ka z długą brodą Mi­ja też chatę wiedźmy Zno­si te ok­ropne znoje Aby na plaży być z ukochaną we dwoje