Trud­no uniknąć cho­roby swo­jego stulecia.


trud­no-uniknąć-cho­roby-swo­jego-stulecia
stendhal (henri beyle)trud­nouniknąćcho­robyswo­jegostuleciatrud­no uniknąćuniknąć cho­robycho­roby swo­jegoswo­jego stuleciatrud­no uniknąć cho­robyuniknąć cho­roby swo­jegocho­roby swo­jego stuleciatrud­no uniknąć cho­roby swo­jegouniknąć cho­roby swo­jego stuleciatrud­no uniknąć cho­roby swo­jego stulecia

Trudno uniknąć choroby swojego stulecia.Trudno uniknąć choroby swojego stulecia. Gdy nie jes­teś wsta­nie uniknąć prob­le­mu, trze­ba cho­ciaż uniknąć sta­nia się prob­le­mem dla in­nych. Z cyk­lu po­wieści Miłość niejed­nokrot­nie przyrówny­wano do cho­roby. Na­leży do­dać dla ścisłości, że jest to cho­roba, pod­czas której chorzy zaz­wyczaj kładą się do łóżka.Cho­roby dzieci da­ne są ko­bietom dla oczyszcze­nia uczuć.Le­karz zna cho­roby człowieka, ad­wo­kat je­go złe działania, a kapłan je­go potrzeby.