Trud­no za­pom­nieć o kimś, kto dał ci tak dużo do zapamiętania.


trud­no-za­pom­nieć-o kimś-kto-dał- tak-żo-do zapamiętania
autor nieznanytrud­noza­pom­niećo kimśktodałci takdużodo zapamiętaniatrud­no za­pom­niećza­pom­nieć o kimśkto dałdał ci takci tak dużodużo do zapamiętaniatrud­no za­pom­nieć o kimśkto dał ci takdał ci tak dużoci tak dużo do zapamiętaniakto dał ci tak dużodał ci tak dużo do zapamiętaniakto dał ci tak dużo do zapamiętania

Bóg dał mi cho­robę, by przy­pom­nieć mi, że nie jes­tem nu­merem je­den. On jest. -Muhammad Ali
bóg-dał-mi cho­robę-by przy­pom­nieć-mi-że nie jes­tem-nu­merem-­den-on jest
Człowiek jest tak moc­no związa­ny ze sobą, że trud­no mu o so­bie za­pom­nieć, można jed­nak wy­robić w so­bie zwyczaj myśle­nia o innych. -Stefan Wyszyński
człowiek-jest tak-moc­no-związa­ny-ze sobą-że trud­no-mu o so­bie-za­pom­nieć-można-jed­nak-wy­robić-w so­bie-zwyczaj-myś­nia
Tak często nie pot­ra­fimy za­pom­nieć o in­nych, gdy in­ni za­pom­nieli o Nas. -respirer
tak-często-nie pot­ra­fimy-za­pom­nieć-o in­nych-gdy-in­-za­pom­nieli-o nas
Gdy­bym , wie­działa , że jest tak trud­no za­pom­nieć ... Nie obiecy­wała bym , że od no­wego ro­ku nic nie będę pa­miętać . De­dyku­je to J ... -nasia
gdy­bym- wie­działa- że jest tak-trud­no-za­pom­nieć-nie obiecy­wała-bym- że od no­wego-ro­ku-nic-nie będę-pa­mięć