Trud po­dej­mo­wany dob­ro­wol­nie lżej­szy­mi czy­ni tru­dy konieczne.


trud-po­dej­mo­wany-dob­ro­wol­nie-lżej­szy­mi-czy­-tru­dy-konieczne
demokryttrudpo­dej­mo­wanydob­ro­wol­nielżej­szy­miczy­nitru­dykoniecznetrud po­dej­mo­wanypo­dej­mo­wany dob­ro­wol­niedob­ro­wol­nie lżej­szy­milżej­szy­mi czy­niczy­ni tru­dytru­dy koniecznetrud po­dej­mo­wany dob­ro­wol­niepo­dej­mo­wany dob­ro­wol­nie lżej­szy­midob­ro­wol­nie lżej­szy­mi czy­nilżej­szy­mi czy­ni tru­dyczy­ni tru­dy koniecznetrud po­dej­mo­wany dob­ro­wol­nie lżej­szy­mipo­dej­mo­wany dob­ro­wol­nie lżej­szy­mi czy­nidob­ro­wol­nie lżej­szy­mi czy­ni tru­dylżej­szy­mi czy­ni tru­dy koniecznetrud po­dej­mo­wany dob­ro­wol­nie lżej­szy­mi czy­nipo­dej­mo­wany dob­ro­wol­nie lżej­szy­mi czy­ni tru­dydob­ro­wol­nie lżej­szy­mi czy­ni tru­dy konieczne

Człowiek po­winien po­dej­mo­wać działania nie po to, żeby być od in­ne­go lep­szy – lecz ze względu na poczu­cie sen­sowności po­dej­mo­wanych czynów. Mo­tyw de­cydu­je o war­tości te­go, co dokonujemy.Wol­ność... nie czu­je się wolna Szcze­rość... nie wiem, czy sa­ma jes­tem ze sobą szczera Miłość.... wyrzecze­nia, tru­dy, bez­sensow­na gra Dob­re drze­wo dob­rym się owo­cem ok­ry­wa, dob­ry człek z dob­rych czynów poz­na­wany bywa.Naj­trud­niej­szy mo­ment: ro­zez­nać, czy to właśnie to uczu­cie, o które war­to wal­czyć, czy trze­ba już dać spokój, żeby nie dręczyć bez­ce­lowo swo­jego serca.Ro­zum to nie gardło czy drew­no: mniej łyka. Ale dla włas­ne­go dob­ra pot­ra­fi wys­tru­gać z siebie wa­riata. Z cyk­lu po­wieści Trud podejmowany dobrowolnie, lżejszymi czyni trudy konieczne.