Trudno ulżyć obciążonym dziedziczenie.


trudno-ulżyć-obciążonym-dziedziczenie
anonimtrudnoulżyćobciążonymdziedziczenietrudno ulżyćulżyć obciążonymobciążonym dziedziczenietrudno ulżyć obciążonymulżyć obciążonym dziedziczenietrudno ulżyć obciążonym dziedziczenie

Mężczyz­na po­rywa ko­bietę słowami by ulżyć włas­nej dumie. Ma­mi ją mno­gimi obietnicami, a później gu­bi się w tłumie.Musimy się nauczyć i to znosić, że ktoś dźwiga swój krzyż, a my nie możemy mu ulżyć, co jest często trudniejsze, niż cierpieć samemu.By­wały mo­men­ty,że jed­no by za dru­gim w og­nień skoczyło... Dziś wiem, ze jed­no by dru­gie w ten ogień pchneło, by­le by so­bie ulżyc...Nie wiem jak trudno być Bogiem, ale wiem jak trudno być człowiekiem.Na wiel­kiej sce­nie świata ko­biety są tyl­ko jak gdy­by widza­mi, ich uwa­ga, po­moc, na­gana lub pochwała, zachęcić, ulżyć, pop­ra­wić, po­budzić ak­torów mogą, ale ak­to­rami są wyłącznie mężczyźni.Był w li­ceum je­den piszący wier­sze chłopak, z które­go wielu ko­legów drwiło […], więc wziąłem się za pi­sanie wier­szy, żeby przejąć na siebie połowę drwin i w ten sposób ulżyć mu w niedoli.