Trudno uniknąć choroby swojego stulecia.


trudno-uniknąć-choroby-swojego-stulecia
henri stendhaltrudnouniknąćchorobyswojegostuleciatrudno uniknąćuniknąć chorobychoroby swojegoswojego stuleciatrudno uniknąć chorobyuniknąć choroby swojegochoroby swojego stuleciatrudno uniknąć choroby swojegouniknąć choroby swojego stuleciatrudno uniknąć choroby swojego stulecia

Trudno uniknąć choroby swojego stulecia. Trud­no uniknąć cho­roby swo­jego stulecia.Mit choroby jest czasem gorszy od samej choroby.Pan Bóg nigdy nie opuszcza swojego stworzenia. To raczej człowiek porzuca swojego Stwórcę.Gdy nie jes­teś wsta­nie uniknąć prob­le­mu, trze­ba cho­ciaż uniknąć sta­nia się prob­le­mem dla in­nych. Z cyk­lu po­wieści Jak partaczem w medycynie jest ten, kto nie potrafi leczyć choroby inaczej niż przez wywołanie drugiej, jeszcze gorszej choroby, tak i człowiek, który nie umie poprawić warunków bytu w inny sposób aniżeli przez pozbawienie obywateli wygód życiowych, powinien by przyznać się, że nie jest zdolny do rządzenia ludźmi wolnymi.