Truiz­my rodzą się jak gwiaz­dy, choć może nie za­padają się w so­bie pod ciężarem wsty­du. Oto je­den z nich: na wszys­tko przychodzi czas. Na py­tania, na od­po­wie­dzi, na wątpli­wości i zro­zumienie. Oto dru­gi z nich: żeby dokądkol­wiek dojść, na­leży wyjść.


truiz­my-rodzą ę-jak gwiaz­dy-choć-może-nie za­padają ę-w so­bie-pod-ężarem-wsty­-oto ­den-z nich-na wszys­tko-przychodzi
ignacy karpowicztruiz­myrodzą sięjak gwiaz­dychoćmożenie za­padają sięw so­biepodciężaremwsty­duoto je­denz nichna wszys­tkoprzychodziczasna py­taniana od­po­wie­dzina wątpli­wościi zro­zumienieoto dru­giżebydokądkol­wiekdojśćna­leżywyjśćtruiz­my rodzą sięrodzą się jak gwiaz­dychoć możemoże nie za­padają sięnie za­padają się w so­biew so­bie podpod ciężaremciężarem wsty­duoto je­den z nichna wszys­tko przychodziprzychodzi czasna wątpli­wości i zro­zumienieoto dru­gi z nichżeby dokądkol­wiekdokądkol­wiek dojśćna­leży wyjśćtruiz­my rodzą się jak gwiaz­dychoć może nie za­padają sięmoże nie za­padają się w so­bienie za­padają się w so­bie podw so­bie pod ciężarempod ciężarem wsty­duna wszys­tko przychodzi czasżeby dokądkol­wiek dojść

Jeśli Ci na kimś za­leży, to zro­bisz wszys­tko, aby ta dru­ga oso­ba jak najdłużej zos­tała przy To­bie !  -Olusia1007
jeśli-ci na kimś-za­ży-to zro­bisz-wszys­tko-aby  dru­ga-oso­ba-jak najdłużej-zos­ła-przy-to­bie- 
Jeżeli Bóg zna od­po­wie­dzi na wszys­tkie py­tania to człowiek jest od­po­wie­dzią na to z nich, przy którym miał On naj­więcej wątpliwości. -aforystokrata
jeżeli-bóg-zna-od­po­wie­dzi-na wszys­tkie-py­tania-to człowiek-jest od­po­wie­dzią-na to z nich-przy-którym miał
Wys­tar­czy pleść ja­kieś głup­stwa, których nikt nie może zro­zumieć, a ludzie zro­bią wszys­tko, cze­go od nich zażądasz. -S » Jerome David Salinger » Buszujący w zbożu
wys­tar­czy-pleść-ja­kieś-głup­stwa-których-nikt-nie może-zro­zumieć-a ludzie-zro­bią-wszys­tko-cze­go-od nich-zażądasz