Trum­na jest niewiel­ka - wszys­tkich dóbr do gro­bu nie zmieścisz.


trum­na-jest niewiel­ka- wszys­tkich-dóbr-do gro­bu-nie zmieścisz
kriotrum­najest niewiel­ka wszys­tkichdóbrdo gro­bunie zmieścisztrum­na jest niewiel­ka wszys­tkich dóbrdóbr do gro­budo gro­bu nie zmieścisz wszys­tkich dóbr do gro­budóbr do gro­bu nie zmieścisz wszys­tkich dóbr do gro­bu nie zmieścisz

Ze wszys­tkich dóbr te­go świata naj­chętniej zrze­ka się mężczyz­na dob­rodziej­stwa włas­nych myśli.Z życia przedszkolaka: ~Miłość jest wte­dy, gdy po­mimo wszys­tkich przyk­rości, które Ci da­na oso­ba wyrządziła, wszys­tkich za­wodów i po­rażek, nie pot­ra­fisz znieść myśli, ze tej oso­by przy To­bie nie ma.Aby wszys­tkich nau­czyć mówienia praw­dy, trze­ba by wszys­tkich przyz­wyczaić do słucha­nia praw­dy - także o sobie.Lecz - ko­niec końcem - nie wszys­tko było stra­cone. W śnie najgłębszym - też nie wszys­tko! W obłędzie - nie wszys­tko! W zem­dle­niu - nie wszys­tko! W śmier­ci - nie wszys­tko! Na­wet w gro­bie nie wszys­tko by­wa stra­cone! W prze­ciw­nym ra­zie zab­rakłoby nieśmier­telności dla człowieka.Ziemia jest Matką wszys­tkich ludzi i wszys­cy ludzie po­win­ni mieć do niej ta­kie sa­me prawa.