Trwałe uczucia są obce mężczyźnie, trwały jest tylko jego egoizm.


trwałe-uczucia-są-obce-mężczyźnie-trwały-jest-tylko-jego-egoizm
romain hereuxtrwałeuczuciaobcemężczyźnietrwałyjesttylkojegoegoizmtrwałe uczuciauczucia sąsą obceobce mężczyźnietrwały jestjest tylkotylko jegojego egoizmtrwałe uczucia sąuczucia są obcesą obce mężczyźnietrwały jest tylkojest tylko jegotylko jego egoizmtrwałe uczucia są obceuczucia są obce mężczyźnietrwały jest tylko jegojest tylko jego egoizmtrwałe uczucia są obce mężczyźnietrwały jest tylko jego egoizm

Egoizm nie jest ani dob­ry ani zły. Egoizm jest rzeczą ludzką, jest mo­torem przet­rwa­nia. Ale ma dwie mas­ki. Lub – jak kto wo­li – dwie skraj­ności. Ego­cen­tryzm to egoizm, który zas­po­kaja swo­je pot­rze­by i prag­nienia, nie sza­nując in­nych. Al­truizm to egoizm, który, aby zas­po­koić siebie, zas­po­kaja prze­de wszys­tkim pot­rze­by i prag­nienia innych.Tylko szlachetne czyny są trwałe.Jako jawna, realna obecność Pana objawia się tylko w oddzieleniu od jego ciała i od jego [krwi]. Pan jest realnie obecny tylko pod postacią swojej śmierci.Miłość kobiety jest tylko jedna. To nieprawda, że Mówienie ludziom „nie” jest wspa­niałą rzeczą, jest to część prze­budze­nia. I zro­zum, to nie jest egoizm. Egoiz­mem jest wy­maga­nie od in­nych, by żyli życiem, które aku­rat to­bie wy­daje się najwłaściw­sze. To jest egoizm. Żyć swoim życiem nie jest egoizmem.Wiara, że się już nigdy nikogo nie pokocha, jest sprawdzianem wielkości uczucia, jego szczerości i głębi.