Trwaj tyl­ko w słońcu, bo nic piękne­go nie rośnie w ciemności.


trwaj-tyl­ko-w słońcu-bo nic-piękne­go-nie rośnie-w ciemnoś
friedrich von schillertrwajtyl­kow słońcubo nicpiękne­gonie rośniew ciemnościtrwaj tyl­kotyl­ko w słońcubo nic piękne­gopiękne­go nie rośnienie rośnie w ciemnościtrwaj tyl­ko w słońcubo nic piękne­go nie rośniepiękne­go nie rośnie w ciemnościbo nic piękne­go nie rośnie w ciemności

Trwaj tylko w słońcu, bo nic pięknego nie rośnie w ciemności.Siądź obok... Przytomnie... Trwaj... Trwaj bym nie przepadł... I przytul... spójrz w oczy... Tak... Chcę te­go więcej... Bo Cały mój świat... jest Ciebie wart... Każdy mój dzień, Przy To­bie spędzić chcę... To uśmiech Twój... To oczy Twe... To us­ta Twe.. Na­dają życiu sens...Północ, sa­la, bal, my... Tańczy­my słychać mu­zykę i je­go cud­ny głos mówiący Kiedy mężczyzna myśli o kobiecie, że nic nie jest dla niej zbyt piękne i nic zbyt dobre, ofiarowuje jej siebie.-Spójrz mi w oczy. -Masz bar­dzo piękne oczy. -Ale pat­rz na nie inaczej. -Te­raz też są równie piękne jak wcześniej. -To tyl­ko powłoka, spójrz głębiej. -Nie ro­zumiem. -Wiem, mnie nikt nie ro­zumie. Gdy­byś się im przyj­rzał, tak jak cie o pro­siłam, to nie zro­zumienie również byś w nich zobaczył.Jeżeli w nas ne ma radości życia, nic nie będzie piękne i miłe.