Trze­ba się cie­szyć z te­go co się ma. To bar­dzo ważne. Choćby się miało od­ro­binę, zaw­sze to będzie nies­kończe­nie więcej niż nic.


trze­ba ę-cie­szyć-z te­go-co ę-to bar­dzo-ważne-choćby ę-miało-od­ro­binę-zaw­sze-to będzie-nies­kończe­nie-więcej-ż
jostein gaardertrze­ba sięcie­szyćz te­goco sięto bar­dzoważnechoćby sięmiałood­ro­binęzaw­szeto będzienies­kończe­niewięcejniżnictrze­ba się cie­szyćcie­szyć z te­goz te­go co sięco się mato bar­dzo ważnechoćby się miałomiało od­ro­binęzaw­sze to będzieto będzie nies­kończe­nienies­kończe­nie więcejwięcej niżniż nictrze­ba się cie­szyć z te­gocie­szyć z te­go co sięz te­go co się machoćby się miało od­ro­binęzaw­sze to będzie nies­kończe­nieto będzie nies­kończe­nie więcejnies­kończe­nie więcej niżwięcej niż nictrze­ba się cie­szyć z te­go co sięcie­szyć z te­go co się mazaw­sze to będzie nies­kończe­nie więcejto będzie nies­kończe­nie więcej niżnies­kończe­nie więcej niż nictrze­ba się cie­szyć z te­go co się mazaw­sze to będzie nies­kończe­nie więcej niżto będzie nies­kończe­nie więcej niż nic

Nie chce chy­ba do­ras­tać , ro­biąc się co­raz star­sza nie dos­trze­gam , rzeczy małych z których mogła bym się cie­szyć .To bar­dzo przygnębiające . -nasia
nie-chce-chy­ba-do­ras­ć- ro­biąc ę-co­raz-star­sza-nie ­trze­gam- rzeczy-łych-z których-mogła-bym ę-cie­szyć-to bar­dzo
Trze­ba cie­szyć się każdym dniem,bo nie wiado­mo,który będzie ostatnim. -anja
trze­ba-cie­szyć ę-każdym-dniembo-nie wiado­moktóry-będzie-ostatnim