Trze­ba cie­szyć się każdym dniem,bo nie wiado­mo,który będzie ostatnim.


trze­ba-cie­szyć ę-każdym-dniembo-nie wiado­moktóry-będzie-ostatnim
anjatrze­bacie­szyć siękażdymdniembonie wiado­moktórybędzieostatnimtrze­ba cie­szyć sięcie­szyć się każdymbędzie ostatnimtrze­ba cie­szyć się każdym

Popłyniesz da­lej z każdym dniem gdzieś, gdzie nic nie będzie już dzi­wić cię.Trze­ba się cie­szyć z te­go co się ma. To bar­dzo ważne. Choćby się miało od­ro­binę, zaw­sze to będzie nies­kończe­nie więcej niż nic.Na życie trze­ba pat­rzeć z dys­tansem, nicze­mu się nie dzi­wiąc, nicze­go nie potępiając. I cie­szyć się każdym dro­biaz­giem: że zak­witły kwiaty i że ład­nie się wygląda w no­wej sukience...Tyl­ko człowiek, który pra­cuje może cie­szyć się z wypoczynku.Jeżeli ktoś przy­wyk­nie do na­mias­tek życia, nie będzie umiał się cie­szyć życiem prawdziwym.Aby osiągnąć szczęście, trze­ba spełnić trzy wa­run­ki: być im­be­cylem, być egoistą i cie­szyć się dob­rym zdro­wiem. Jeśli jed­nak nie spełni­cie pier­wsze­go wa­run­ku, wszys­tko jest stracone.