Trze­ba do­kony­wać wy­borów. Człowiek może mieć rację i może się my­lić, ale mu­si de­cydo­wać, wiedząc, że dob­ro i zło by­wają wca­le nieo­czy­wis­te, a cza­sem na­wet że wy­biera między dwo­ma rodza­jami zła, że nie ma żad­nej rac­ji. I zaw­sze, zaw­sze wy­biera sam.


trze­ba-do­kony­wać-wy­borów-człowiek może-mieć-rację-i może ę-my­lić-ale-mu­-de­cydo­wać-wiedząc-że dob­ro-i zło
terry pratchetttrze­bado­kony­waćwy­borówczłowiek możemiećracjęi może sięmy­lićalemu­side­cydo­waćwiedzącże dob­roi złoby­wająwca­lenieo­czy­wis­tea cza­semna­wetże wy­bieramiędzydwo­marodza­jamizłaże nie ma żad­nejrac­jii zaw­szezaw­szewy­bierasamtrze­ba do­kony­waćdo­kony­wać wy­borówczłowiek może miećmieć racjęrację i może sięi może się my­lićale mu­simu­si de­cydo­waćże dob­ro i złoi zło by­wająby­wają wca­lewca­le nieo­czy­wis­tea cza­sem na­wetna­wet że wy­bieraże wy­biera międzymiędzy dwo­madwo­ma rodza­jamirodza­jami złaże nie ma żad­nej rac­jizaw­sze wy­bierawy­biera samtrze­ba do­kony­wać wy­borówczłowiek może mieć racjęmieć rację i może sięrację i może się my­lićale mu­si de­cydo­waćże dob­ro i zło by­wająi zło by­wają wca­leby­wają wca­le nieo­czy­wis­tea cza­sem na­wet że wy­bierana­wet że wy­biera międzyże wy­biera między dwo­mamiędzy dwo­ma rodza­jamidwo­ma rodza­jami złazaw­sze wy­biera sam

Trze­ba zaw­sze sta­rać się wy­naj­dy­wać dla każde­go wyjście z je­go położenia, sta­rać się udo­wod­nić możli­wości dos­tatku, zdro­wia, po­myślności. Ta­kie wyjście is­tnieje zaw­sze i w każdej sy­tuac­ji, i zaw­sze każdy może je od­na­leźć, jeżeli się zechce.Dob­ro raz zło spotkało, Gdy zło na pus­ty­ni stało. Więc tak też powiada: Na­wet w uczu­ciach mój umysł zaw­sze podświado­mie wy­biera rzeczy­wis­tość, dla­tego też tak trud­no mi się od niej oder­wać, gdyż mu­siałbym porzu­cić tożsamość.Ludzka na­tura jest ta­ka, że człowiek nic nie może zro­bić prostą drogą. Zaw­sze trze­ba ma­nipu­lować między siłami zła i szaleństwa.Człowiek jest wolny… Sam zaw­sze wy­biera swo­je Zmieniłeś się... Byłeś za­baw­ny, zaw­sze uśmie­chnięty, po­mysłowy a te­raz nie widzę żad­nej z tych cech. Może to czas po­konał nas, może my sa­mi.. Może po pros­tu rutyna.