Trze­ba kłamać, by ro­bić to, na co się ma ochotę.


trze­ba-kłamać-by ro­bić-to-na co ę- ochotę
barbara rosiektrze­bakłamaćby ro­bićtona co sięma ochotętrze­ba kłamaćna co się ma ochotę

Umiera się w kręgu zna­jomych twarzy. Trze­ba go przek­roczyć, trze­ba go roz­bić i opuścić. Ale po je­go opuszcze­niu przes­ta­je się istnieć.Cza­sem żeby zro­bić porządek, trze­ba naj­pierw zro­bić bałagan.Porządek trze­ba ro­bić, nieporządek ro­bi się sam.Wiesz, co jest tu­taj pot­rzeb­ne nau­czy­cielo­wi fi­lozo­fii? Trze­ba kłamać. Z jak naj­większą szyb­kością zarzu­cać młodych słowa­mi bez znacze­nia, za­myślać się, gdy się nie zna od­po­wie­dzi, pap­lać bzdu­ry i przy­pisy­wać je daw­nym stoikom.Kochać trze­ba wszys­tkich. Lu­bić niekoniecznie.W życiu trze­ba ro­bić to, co się kocha... Nap­rawdę kocha.