Trze­ba ludziom zos­ta­wić wol­ność de­cyz­ji, na­wet jeśli chcą de­cyz­ji sza­lonych al­bo tragicznych.


trze­ba-ludziom-zos­­wić-wol­ność-de­cyz­ji-na­wet-śli-chcą-de­cyz­ji-sza­lonych-al­bo-tragicznych
maria dąbrowskatrze­baludziomzos­ta­wićwol­nośćde­cyz­jina­wetjeślichcąde­cyz­jisza­lonychal­botragicznychtrze­ba ludziomludziom zos­ta­wićzos­ta­wić wol­nośćwol­ność de­cyz­jina­wet jeślijeśli chcąchcą de­cyz­jide­cyz­ji sza­lonychsza­lonych al­boal­bo tragicznychtrze­ba ludziom zos­ta­wićludziom zos­ta­wić wol­nośćzos­ta­wić wol­ność de­cyz­jina­wet jeśli chcąjeśli chcą de­cyz­jichcą de­cyz­ji sza­lonychde­cyz­ji sza­lonych al­bosza­lonych al­bo tragicznychtrze­ba ludziom zos­ta­wić wol­nośćludziom zos­ta­wić wol­ność de­cyz­jina­wet jeśli chcą de­cyz­jijeśli chcą de­cyz­ji sza­lonychchcą de­cyz­ji sza­lonych al­bode­cyz­ji sza­lonych al­bo tragicznychtrze­ba ludziom zos­ta­wić wol­ność de­cyz­jina­wet jeśli chcą de­cyz­ji sza­lonychjeśli chcą de­cyz­ji sza­lonych al­bochcą de­cyz­ji sza­lonych al­bo tragicznych

- Nie ma łat­wych de­cyz­ji - po­wie­dział. - Po­ważna de­cyz­ja to zaw­sze wybór, sza­mota­nina z sa­mym sobą, chi­rur­gia su­mienia. Człowiek spełnia się w de­cyz­jach, Łukaszu. Wszys­tkiego nie prze­widzisz. Trze­ba wej­rzeć w siebie i od­rzu­cić to, na co nie może być zgo­dy. Po­zos­ta­nie niepew­ność. Kiedy coś pos­ta­nowisz, stłumisz ją w so­bie, za­piszesz wyłącznie na włas­ny rachu­nek. Osądzą cię po re­zul­ta­tach. Nikt nie za­pyta o intencje.Gdy po­zos­ta­wić ludziom wol­ność wy­boru, z miej­sca zaczy­nają naśla­dować innych.Wszys­tkie de­cyz­je es­te­tyczne są tak nap­rawdę de­cyz­ja­mi moralnymi.Trzeba ludziom zostawić wolność decyzji, nawet jeśli chcą decyzji szalonych albo tragicznych.Każda de­cyz­ja zmniej­sza liczbę is­tniejących możliwości.Każda de­cyz­ja jest wyrzecze­niem się te­go, co nie zos­tało wybrane.