Trze­ba mieć od­wagę być ta­kim jak każdy, aby nie być po­dob­nym do nikogo.


trze­ba-mieć-od­wagę-być-­kim-jak każdy-aby nie być-po­dob­nym-do nikogo
jean-paul sartretrze­bamiećod­wagębyćta­kimjak każdyaby nie byćpo­dob­nymdo nikogotrze­ba miećmieć od­wagęod­wagę byćbyć ta­kimta­kim jak każdyaby nie być po­dob­nympo­dob­nym do nikogotrze­ba mieć od­wagęmieć od­wagę byćod­wagę być ta­kimbyć ta­kim jak każdyaby nie być po­dob­nym do nikogotrze­ba mieć od­wagę byćmieć od­wagę być ta­kimod­wagę być ta­kim jak każdytrze­ba mieć od­wagę być ta­kimmieć od­wagę być ta­kim jak każdy

Trzeba mieć odwagę być takim jak każdy, aby nie być podobnym do nikogo.Trze­ba być sa­mot­ni­kiem, aby czuć włas­ne ser­ce i aby kochać; ale trze­ba być światow­cem, aby mieć po­wodze­nie w miłości.Aby być ory­ginal­nym nie pot­rze­ba wca­le w życiu ro­bić zbyt wiele: wys­tar­czy tyl­ko aby wszys­cy otaczający cię ludzie by­li całko­wicie do ciebie niepo­dob­ni i abyś ty był całko­wicie po­dob­ny tyl­ko do nikogo.Być od­po­wie­dzial­nym znaczy, mieć od­wagę w wy­rażaniu swoich opi­nii i znać ich konsekwencje.Aby być szczęśli­wym z mężczyzną, trze­ba go bar­dzo dob­rze zro­zumieć i trochę kochać. Aby być szczęśli­wym z ko­bietą, trze­ba ją bar­dzo kochać i w ogóle nie próbo­wać zrozumieć.Nie możesz być kim in­nym, choć nie wiesz dob­rze, kim jes­teś. Do­kona­no za ciebie niez­na­nego wyboru.