Trze­ba wiele ro­zumu, by pleść głup­stwa z pożytkiem.


trze­ba-wiele-ro­zumu-by pleść-głup­stwa-z pożytkiem
georges elgozytrze­bawielero­zumuby pleśćgłup­stwaz pożytkiemtrze­ba wielewiele ro­zumuby pleść głup­stwagłup­stwa z pożytkiemtrze­ba wiele ro­zumuby pleść głup­stwa z pożytkiem

Trzeba wiele rozumu, by pleść głupstwa z pożytkiem.Każdy z nas cza­sem mówi głup­stwa. Niez­nośne są tyl­ko głup­stwa wygłasza­ne uroczyście.Wys­tar­czy pleść ja­kieś głup­stwa, których nikt nie może zro­zumieć, a ludzie zro­bią wszys­tko, cze­go od nich zażądasz.Nie ma ta­kiego głup­stwa i nik­czem­ności, które, by­le sta­le pow­tarza­ne, nie zos­tały wreszcie przyjęte i przes­tały ra­zić ja­ko głup­stwo i nikczemność.Ludzie we­seli po­pełniają więcej głup­stw niż smut­ni. Ale smut­ni po­pełniają większe głup­stwa niż weseli.Za wszys­tkie głup­stwa królów płacą ich narody.