Trzeba się poddać cierpieniu. Nie opierać się. Pogodzić się z nim. Dać się mu ogarnąć. Przyjąć je w zupełności i uczynić z niego cząstkę życia. Wszystko, co z życia czerpiemy, podlega pewnej przemianie: tak samo cierpienie musi stać się miłością - oto cała tajemnica.


trzeba-ę-poddać-cierpieniu-nie-opierać-ę-pogodzić-ę-z-nim-dać-ę-mu-ogarnąć-przyjąć-w-zupełnoś-i-uczynić-z-niego-cząstkę-życia
katherine mansfieldtrzebasiępoddaćcierpieniunieopieraćsiępogodzićnimdaćmuogarnąćprzyjąćzupełnościuczynićniegocząstkężyciawszystkocożyciaczerpiemypodlegapewnejprzemianietaksamocierpieniemusistaćmiłościąotocałatajemnicatrzeba sięsię poddaćpoddać cierpieniunie opieraćopierać siępogodzić sięz nimdać sięsię mumu ogarnąćprzyjąć jew zupełnościzupełności ii uczynićuczynić zz niegoniego cząstkęcząstkę życiaco zz życiażycia czerpiemypodlega pewnejpewnej przemianietak samosamo cierpieniecierpienie musimusi staćstać sięsię miłościąmiłościąotooto całacała tajemnicatrzeba się poddaćsię poddać cierpieniunie opierać siępogodzić się zsię z nimdać się musię mu ogarnąćprzyjąć je wje w zupełnościw zupełności izupełności i uczynići uczynić zuczynić z niegoz niego cząstkęniego cząstkę życiaco z życiaz życia czerpiemypodlega pewnej przemianietak samo cierpieniesamo cierpienie musicierpienie musi staćmusi stać sięstać się miłościąsię miłościąoto całaoto cała tajemnica

Tajemnica życia polega nie na tym, żeby robić to, co się lubi, ale żeby spróbować polubić to, co się musi robić. -Mulock Craik Dianh Maria
tajemnica-życia-polega-nie-na-tym-żeby-robić-to-co-ę-lubi-ale-żeby-spróbować-polubić-to-co-ę-musi-robić
Wszystko tak szybko przemija i nim spostrzeżemy się, dobiliśmy już do kresu życia. -Rupert Mayer
wszystko-tak-szybko-przemija-i-nim-spostrzeżemy-ę-dobiliśmy-już-do-kresu-życia
Wszys­tko co się stało, stać się mu­siało; i tyl­ko to się sta­nie, co się stać musi. -Karol Kurpiński
wszys­tko-co ę-stało-stać ę-mu­siało-i tyl­ko-to ę-sta­nie-co ę-stać-musi