Trzeba się poddać cierpieniu. Nie opierać się. Pogodzić się z nim. Dać się mu ogarnąć. Przyjąć je w zupełności i uczynić z niego cząstkę życia. Wszystko, co z życia czerpiemy, podlega pewnej przemianie: tak samo cierpienie musi stać się miłością - oto cała tajemnica.


trzeba-ę-poddać-cierpieniu-nie-opierać-ę-pogodzić-ę-z-nim-dać-ę-mu-ogarnąć-przyjąć-w-zupełnoś-i-uczynić-z-niego-cząstkę-życia
katherine mansfieldtrzebasiępoddaćcierpieniunieopieraćsiępogodzićnimdaćmuogarnąćprzyjąćzupełnościuczynićniegocząstkężyciawszystkocożyciaczerpiemypodlegapewnejprzemianietaksamocierpieniemusistaćmiłościąotocałatajemnicatrzeba sięsię poddaćpoddać cierpieniunie opieraćopierać siępogodzić sięz nimdać sięsię mumu ogarnąćprzyjąć jew zupełnościzupełności ii uczynićuczynić zz niegoniego cząstkęcząstkę życiaco zz życiażycia czerpiemypodlega pewnejpewnej przemianietak samosamo cierpieniecierpienie musimusi staćstać sięsię miłościąmiłościąotooto całacała tajemnicatrzeba się poddaćsię poddać cierpieniunie opierać siępogodzić się zsię z nimdać się musię mu ogarnąćprzyjąć je wje w zupełnościw zupełności izupełności i uczynići uczynić zuczynić z niegoz niego cząstkęniego cząstkę życiaco z życiaz życia czerpiemypodlega pewnej przemianietak samo cierpieniesamo cierpienie musicierpienie musi staćmusi stać sięstać się miłościąsię miłościąoto całaoto cała tajemnica

Wszystko co się stało, stać się musiało; i tylko to się stanie co się stać musi.Po­wodem dla które­go śmierć tak moc­no trzy­ma się życia nie jest biolo­giczna ko­nie­czność, lecz za­wiść. Życie jest tak piękne, że śmierć się w nim za­kochała zaz­drosną, za­bor­czą miłością, która za­gar­nia wszys­tko, co się da.Tajemnica życia polega nie na tym, żeby robić to, co się lubi, ale żeby spróbować polubić to, co się musi robić.Wszystko tak szybko przemija i nim spostrzeżemy się, dobiliśmy już do kresu życia.Wszystko żyje tylko wtedy, jeśli coś innego zginie. Nie ma życia, nie ma śmierci. Nie ma wyjątków, wszystko musi kiedyś przyjść i kiedyś odejść. Ludzie. Lata. Idee. Wszystko. Koło się toczy i stare staje się pożywieniem tego, co nowe.Wszys­tko co się stało, stać się mu­siało; i tyl­ko to się sta­nie, co się stać musi.