Trzeba chcieć albo tego, co konkretnie istnieje, albo tego, co zupełnie nie może istnieć, a jeszcze lepiej – jednego i drugiego.


trzeba-chcieć-albo-tego-co-konkretnie-istnieje-albo-tego-co-zupełnie-nie-może-istnieć-a-jeszcze-lepiej-jednego-i-drugiego
simone weiltrzebachciećalbotegocokonkretnieistniejezupełnieniemożeistniećjeszczelepiejjednegodrugiegotrzeba chciećchcieć alboalbo tegoco konkretniekonkretnie istniejealbo tegoco zupełniezupełnie nienie możemoże istniećjeszcze lepiejlepiej –– jednegojednego ii drugiegotrzeba chcieć albochcieć albo tegoco konkretnie istniejeco zupełnie niezupełnie nie możenie może istnieća jeszcze lepiejjeszcze lepiej –lepiej – jednego– jednego ijednego i drugiegotrzeba chcieć albo tegoco zupełnie nie możezupełnie nie może istnieća jeszcze lepiej –jeszcze lepiej – jednegolepiej – jednego i– jednego i drugiegoco zupełnie nie może istnieća jeszcze lepiej – jednegojeszcze lepiej – jednego ilepiej – jednego i drugiego

Niezrozumiałymi pozostają tylko ci ludzie, którzy albo sami jeszcze nie wiedzą, czego chcą, albo nie warci są tego, aby ich rozumiano.Niezrozumiałymi pozostają tylko ci ludzie, którzy albo sami jeszcze nie wiedzą, czego chcą, albo nie warci są tego, aby ich zrozumiano.Pieniądze albo życie - złodziej zostawia nam wybór, żona żąda jednego i drugiego.Niesprawiedliwy to ktoś, kto źle używa swoich dóbr, albo uzurpuje sobie cudze dobra, albo do tego co posiada, doszedł w sposób niesprawiedliwy.Będąc po stronie życia, trzeba być albo za albo przeciw czemuś.Trzeba wybierać: albo kochać kobiety albo je znać.