Trzeba mieć dużo czasu żeby być geniuszem bo trzeba ciągle siedzieć i nic nie robić na prawdę nic nie robić.


trzeba-mieć-żo-czasu-żeby-być-geniuszem-bo-trzeba-ągle-siedzieć-i-nic-nie-robić-na-prawdę-nic-nie-robić
gertruda steintrzebamiećdużoczasużebybyćgeniuszembotrzebaciąglesiedziećnicnierobićnaprawdęrobićtrzeba miećmieć dużodużo czasuczasu żebyżeby byćbyć geniuszemgeniuszem bobo trzebatrzeba ciągleciągle siedziećsiedzieć ii nicnic nienie robićrobić nana prawdęprawdę nicnic nienie robićtrzeba mieć dużomieć dużo czasudużo czasu żebyczasu żeby byćżeby być geniuszembyć geniuszem bogeniuszem bo trzebabo trzeba ciągletrzeba ciągle siedziećciągle siedzieć isiedzieć i nici nic nienic nie robićnie robić narobić na prawdęna prawdę nicprawdę nic nienic nie robićtrzeba mieć dużo czasumieć dużo czasu żebydużo czasu żeby byćczasu żeby być geniuszemżeby być geniuszem bobyć geniuszem bo trzebageniuszem bo trzeba ciąglebo trzeba ciągle siedziećtrzeba ciągle siedzieć iciągle siedzieć i nicsiedzieć i nic niei nic nie robićnic nie robić nanie robić na prawdęrobić na prawdę nicna prawdę nic nieprawdę nic nie robićtrzeba mieć dużo czasu żebymieć dużo czasu żeby byćdużo czasu żeby być geniuszemczasu żeby być geniuszem bożeby być geniuszem bo trzebabyć geniuszem bo trzeba ciąglegeniuszem bo trzeba ciągle siedziećbo trzeba ciągle siedzieć itrzeba ciągle siedzieć i nicciągle siedzieć i nic niesiedzieć i nic nie robići nic nie robić nanic nie robić na prawdęnie robić na prawdę nicrobić na prawdę nic niena prawdę nic nie robić

Trzeba być mądrym, żeby robić pieniądze, Zgoda! Ale najpierw trzeba być wystarczająco głupim, żeby pieniędzy pragnąć.Żeby coś robić, trzeba mieć nadzieję, że się to zrobi.Lenistwo to sztuka tak długo nic nie robić, aż minie niebezpieczeństwo, gdzie trzeba by coś zrobić.By­cie ge­niu­szem za­biera dużo cza­su. Trze­ba po pros­tu nic nie ro­bić i nic nie robić.Ro­bię wszys­tko, żeby nic nie robić.Tajemnica życia polega nie na tym, żeby robić to, co się lubi, ale żeby spróbować polubić to, co się musi robić.