Trzeba nam teraz wszystkiej energii, zwłaszcza energii polskiej (...) Moja Polska to kraj, który najbardziej ucierpiał od wojny. Gdyby moje poświęcenie mogło go uratować, chętnie bym się posłużył mym wielkim kanonierskim batem. Jesteśmy najszlachetniejszą i najbardziej nieszczęśliwą, ale i najdzielniejszą rasą świata.


trzeba-nam-teraz-wszystkiej-energii-zwłaszcza-energii-polskiej-moja-polska-to-kraj-który-najbardziej-ucierpiał-od-wojny-gdyby-moje
guillaume apollinairetrzebanamterazwszystkiejenergiizwłaszczaenergiipolskiejmojapolskatokrajktórynajbardziejucierpiałodwojnygdybymojepoświęceniemogłogouratowaćchętniebymsięposłużyłmymwielkimkanonierskimbatemjesteśmynajszlachetniejsząnieszczęśliwąalenajdzielniejsząrasąświatatrzeba namnam terazteraz wszystkiejwszystkiej energiizwłaszcza energiienergii polskiejpolskiej ()() mojamoja polskaktóry najbardziejnajbardziej ucierpiałucierpiał odod wojnygdyby mojemoje poświęceniepoświęcenie mogłomogło gogo uratowaćchętnie bymbym sięsię posłużyłposłużył mymmym wielkimwielkim kanonierskimkanonierskim batemjesteśmy najszlachetniejsząnajszlachetniejszą ii najbardziejnajbardziej nieszczęśliwąale ii najdzielniejsząnajdzielniejszą rasąrasą światatrzeba nam teraznam teraz wszystkiejteraz wszystkiej energiizwłaszcza energii polskiejenergii polskiej ()polskiej () moja() moja polskapolska to krajktóry najbardziej ucierpiałnajbardziej ucierpiał oducierpiał od wojnygdyby moje poświęceniemoje poświęcenie mogłopoświęcenie mogło gomogło go uratowaćchętnie bym siębym się posłużyłsię posłużył mymposłużył mym wielkimmym wielkim kanonierskimwielkim kanonierskim batemjesteśmy najszlachetniejszą inajszlachetniejszą i najbardzieji najbardziej nieszczęśliwąale i najdzielniejsząi najdzielniejszą rasąnajdzielniejszą rasą świata

Życie pisze najbardziej oryginalne, najbardziej komiczne, a jednocześnie najbardziej dramatyczne scenariusze. -Wisława Szymborska
Życie-pisze-najbardziej-oryginalne-najbardziej-komiczne-a-jednocześnie-najbardziej-dramatyczne-scenariusze
Życie pisze najbardziej oryginalne, najbardziej komiczne a jednocześnie najbardziej dramatyczne scenariusze. -Wisława Szymborska
Życie-pisze-najbardziej-oryginalne-najbardziej-komiczne-a-jednocześnie-najbardziej-dramatyczne-scenariusze
Tylu ludzi marnuje tak ogromne ilości energii na drobiazgi, że stają nieczuli na piękno i uroki świata. -Richard Carlson
tylu-ludzi-marnuje-tak-ogromne-iloś-energii-na-drobiazgi-że-stają-nieczuli-na-piękno-i-uroki-świata
Pokój jest lepszy od najbardziej sprawiedliwej wojny. -Anonim
pokój-jest-lepszy-od-najbardziej-sprawiedliwej-wojny
Wydaje nam się, że zło oblepia nas, nawet jeśli jesteśmy niewinni. Ale to znaczy, że nie jesteśmy niewinni. Dźwigamy grzechy świata. -Anna Kamieńska
wydaje-nam-ę-że-zło-oblepia-nas-nawet-śli-jesteśmy-niewinni-ale-to-znaczy-że-nie-jesteśmy-niewinni-dźwigamy-grzechy-świata
Zawsze nam się wydaje, żeśmy coś zrobili, ale wstrzymujemy się, kiedy pomoc jest najbardziej potrzebna. -Erich Maria Remarque
zawsze-nam-ę-wydaje-żeśmy-coś-zrobili-ale-wstrzymujemy-ę-kiedy-pomoc-jest-najbardziej-potrzebna