Trzeba oderwać się od szumów świata i wniknąć w samego siebie. Oto jestem: moje ramię, moja dłoń, moje palce, mój paznokieć. Cząstka mojego ciała, które stanowi harmonijną jedność. Ta jedność nie kończy się obrysem kształtu: tworzę wspólnotę z kamieniem, na którym siedzę, z trawą, której dotykam, z powietrzem wypełniającym mi płuca, z pejzażem wokół. Jestem sobą i jednocześnie drzewem, słońcem, ptakiem, ziemią. Ja, składnik nieogarnionej, pulsującej, doskonałej natury.


trzeba-oderwać-ę-od-szumów-świata-i-wniknąć-w-samego-siebie-oto-jestem-moje-ramię-moja-dłoń-moje-palce-mój-paznokieć-cząstka-mojego
aleksander minkowskitrzebaoderwaćsięodszumówświatawniknąćsamegosiebieotojestemmojeramięmojadłońpalcemójpaznokiećcząstkamojegociałaktórestanowiharmonijnąjednośćjednośćniekończyobrysemkształtutworzęwspólnotękamieniemnaktórymsiedzętrawąktórejdotykampowietrzemwypełniającymmipłucapejzażemwokółjestemsobąjednocześniedrzewemsłońcemptakiemziemiąjaskładniknieogarnionejpulsującejdoskonałejnaturytrzeba oderwaćoderwać sięsię odod szumówszumów świataświata ii wniknąćwniknąć ww samegosamego siebieoto jestemmoje ramięmoja dłońmoje palcemój paznokiećcząstka mojegomojego ciałaktóre stanowistanowi harmonijnąharmonijną jednośćta jednośćjedność nienie kończykończy sięsię obrysemobrysem kształtutworzę wspólnotęwspólnotę zz kamieniemna którymktórym siedzęz trawąktórej dotykamz powietrzempowietrzem wypełniającymwypełniającym mimi płucaz pejzażempejzażem wokółjestem sobąsobą ii jednocześniejednocześnie drzewemskładnik nieogarnionejdoskonałej naturytrzeba oderwać sięoderwać się odsię od szumówod szumów świataszumów świata iświata i wniknąći wniknąć wwniknąć w samegow samego siebiecząstka mojego ciałaktóre stanowi harmonijnąstanowi harmonijną jednośćta jedność niejedność nie kończynie kończy siękończy się obrysemsię obrysem kształtutworzę wspólnotę zwspólnotę z kamieniemna którym siedzęz powietrzem wypełniającympowietrzem wypełniającym miwypełniającym mi płucaz pejzażem wokółjestem sobą isobą i jednocześniei jednocześnie drzewem

Jeżeli moja teoria względności okaże się słuszna, Niemcy powiedzą, że jestem Niemcem, a Francuzi, że obywatelem świata. Jeśliby miała się okazać błędna, Francja oświadczyłaby, że jestem Niemcem, a Niemcy, że jestem Żydem. - przemówienie na Sorbonie, 1929.Jestem bardzo cierpliwa pod warunkiem, że wyjdzie na moje.Jestem bardzo cierpliwa, pod warunkiem, że wyjdzie na moje.Moje poszukiwania tajemnicy życia zakończyłem na atomach i elektronach, które są całkowicie jego pozbawione. Gdzieś po drodze życie przelało mi się przez palce.Dzień rozjaśnia moje myśli, moje myśli rozświetlają moją noc.Jestem przeciwko celibatowi. Cóż to za sytuacja nie mieć pod ręką nikogo, kto byłby odpowiedzialny za moje kłopoty.