Trzeba umieć nawet w nieszczęściu, jeśli spadło ci na głowę, zobaczyć coś przyjemnego, a w ostateczności coś pożytecznego.


trzeba-umieć-nawet-w-nieszczęściu-śli-spadło-na-głowę-zobaczyć-coś-przyjemnego-a-w-ostatecznoś-coś-pożytecznego
dina kalinowskatrzebaumiećnawetnieszczęściujeślispadłonagłowęzobaczyćcośprzyjemnegoostatecznościpożytecznegotrzeba umiećumieć nawetnawet ww nieszczęściujeśli spadłospadło cici nana głowęzobaczyć coścoś przyjemnegow ostatecznościostateczności coścoś pożytecznegotrzeba umieć nawetumieć nawet wnawet w nieszczęściujeśli spadło cispadło ci naci na głowęzobaczyć coś przyjemnegoa w ostatecznościw ostateczności cośostateczności coś pożytecznegotrzeba umieć nawet wumieć nawet w nieszczęściujeśli spadło ci naspadło ci na głowęa w ostateczności cośw ostateczności coś pożytecznegotrzeba umieć nawet w nieszczęściujeśli spadło ci na głowęa w ostateczności coś pożytecznego

Jest coś przyjemnego w tym, że nie można wylecieć z tego świata.Człowieka obłudnego poznasz po trzech cechach: jeśli coś powie, skłamie; jeśli coś obieca, nie dotrzyma; jeśli mu zawierzysz, zdradzi.Pokój to nie jest coś, czego pragniemy, lecz coś, co czynimy, co stwarzamy, coś, czym jesteśmy, i coś, co wokół rozdajemy.Trzeba być kimś, jeśli chce się uchodzić za coś.Jeśli Bóg coś za­biera, to znaczy, że ma coś lep­sze­go w zanadrzu.Jeśli wypowiesz coś dobrego, na tym się skończy. Jeśli wypowiesz coś złego, na pewno się spełni.