Trzy­mał ją wpół pa­sa – cham –  Tym cham­skim spojrzeniem. Ona była jedną z dam, Co cham­stwo ku­siła milczeniem.


trzy­ł-ją wpół-pa­- cham- -tym-cham­skim-spojrzeniem-ona-była-jedną-z dam-co-cham­stwo-ku­ła-milczeniem
funeralofhearttrzy­małją wpółpa­sa– cham– tymcham­skimspojrzeniemonabyłajednąz damcocham­stwoku­siłamilczeniemtrzy­mał ją wpółją wpół pa­sapa­sa – cham– cham – –  tymtym cham­skimcham­skim spojrzeniemona byłabyła jednąjedną z damco cham­stwocham­stwo ku­siłaku­siła milczeniemtrzy­mał ją wpół pa­sają wpół pa­sa – champa­sa – cham – – cham –  tym–  tym cham­skimtym cham­skim spojrzeniemona była jednąbyła jedną z damco cham­stwo ku­siłacham­stwo ku­siła milczeniemtrzy­mał ją wpół pa­sa – chamją wpół pa­sa – cham – pa­sa – cham –  tym– cham –  tym cham­skim–  tym cham­skim spojrzeniemona była jedną z damco cham­stwo ku­siła milczeniemtrzy­mał ją wpół pa­sa – cham – ją wpół pa­sa – cham –  tympa­sa – cham –  tym cham­skim– cham –  tym cham­skim spojrzeniem

Uśmie­cham się do moich smut­nych myśli, Uśmie­cham się do sza­rych, nud­nych spraw I wra­ca smak - smak ciepłych słońcem wiśni, Co zos­tał hen, za morzem czar­nych kaw... Do marzeń mych, co się na wiet­rze chwieją Co dzień, z nadzieją, pier­wsza uśmie­cham się! W niczym się tak cham­stwo ludzkie nie wy­jawia jak w uśmiechu Whi­te myślał inaczej. Jeśli z kimś roz­ma­wiał, był miły, up­rzej­my i nie da­wał do myśle­nia, na­tomiast tak na prawdę w je­go duszy pa­nowało cham­stwo, gniew, a je­go słow­nik prze­pełniony był po brze­gi wul­ga­ryz­ma­mi. Miał dwie stro­ny, a jedną z nich próbo­wał za wszelką cenę uk­ryć, lecz nie dał rady. Mark Whi­te - 13-07-2014 Cham to ktoś, kto mówi, gdy całuje.Dżentelmen zawsze puszcza kobietę przodem, cham - kantem.Uga­niał się za leszczami pe­wien wędkarz między szuwarami Ale za­miast wędki machał kijem