Trzy­mam kocha­ne wspom­nienia i nie chce się z ni­mi rozstać. To ta­ka mo­ja ma­leńka część Ciebie,którą mam tyl­ko ja.


trzy­mam-kocha­ne-wspom­nienia-i nie chce ę-z ­mi-rozstać-to-­ka-mo­ja-­ńka-część-ciebiektórą-mam-tyl­ko-ja
anjatrzy­mamkocha­newspom­nieniai nie chce sięz ni­mirozstaćtota­kamo­jama­leńkaczęśćciebiektórąmamtyl­kojatrzy­mam kocha­nekocha­ne wspom­nieniawspom­nienia i nie chce sięi nie chce się z ni­miz ni­mi rozstaćta­ka mo­jamo­ja ma­leńkama­leńka częśćmam tyl­kotyl­ko jatrzy­mam kocha­ne wspom­nieniakocha­ne wspom­nienia i nie chce sięwspom­nienia i nie chce się z ni­mii nie chce się z ni­mi rozstaćta­ka mo­ja ma­leńkamo­ja ma­leńka częśćmam tyl­ko jatrzy­mam kocha­ne wspom­nienia i nie chce siękocha­ne wspom­nienia i nie chce się z ni­miwspom­nienia i nie chce się z ni­mi rozstaćta­ka mo­ja ma­leńka częśćtrzy­mam kocha­ne wspom­nienia i nie chce się z ni­mikocha­ne wspom­nienia i nie chce się z ni­mi rozstać

Mo­je bo­gac­two. Ko­biet się nie trzy­mam, prócz żony, trzy mam. -Tadeusz Fangrat
mo­-bo­gac­two-ko­biet ę-nie trzy­mam-prócz-żony-trzy-mam
`Spa­lone kwiaty, wspom­nienia i mam nadzieję wszys­tkie mosty. -bluecaffe
`spa­lone-kwiaty-wspom­nienia-i mam-nadzieję-wszys­tkie-mosty