Trzy­mam kocha­ne wspom­nienia i nie chce się z ni­mi rozstać. To ta­ka mo­ja ma­leńka część Ciebie,którą mam tyl­ko ja.


trzy­mam-kocha­ne-wspom­nienia-i nie chce ę-z ­mi-rozstać-to-­ka-mo­ja-­ńka-część-ciebiektórą-mam-tyl­ko-ja
anjatrzy­mamkocha­newspom­nieniai nie chce sięz ni­mirozstaćtota­kamo­jama­leńkaczęśćciebiektórąmamtyl­kojatrzy­mam kocha­nekocha­ne wspom­nieniawspom­nienia i nie chce sięi nie chce się z ni­miz ni­mi rozstaćta­ka mo­jamo­ja ma­leńkama­leńka częśćmam tyl­kotyl­ko jatrzy­mam kocha­ne wspom­nieniakocha­ne wspom­nienia i nie chce sięwspom­nienia i nie chce się z ni­mii nie chce się z ni­mi rozstaćta­ka mo­ja ma­leńkamo­ja ma­leńka częśćmam tyl­ko jatrzy­mam kocha­ne wspom­nienia i nie chce siękocha­ne wspom­nienia i nie chce się z ni­miwspom­nienia i nie chce się z ni­mi rozstaćta­ka mo­ja ma­leńka częśćtrzy­mam kocha­ne wspom­nienia i nie chce się z ni­mikocha­ne wspom­nienia i nie chce się z ni­mi rozstać

Gdy stra­ciłeś część siebie, część swo­jego życia, po­zos­ta­je tyl­ko ból, wspom­nienia i spi­sywa­nie wierszy... ..................................................................................  Mo­je bo­gac­two. Ko­biet się nie trzy­mam, prócz żony, trzy mam.Na nic nie cze­kam.. Nicze­go nie chce.. Mam wszys­tko, mam Ciebie. O nic nie martwię, Wiem że będziesz. Często się wzruszam, Bo słowa się starcza. Nie jes­tem dokładna, Bo zaj­mu­jesz mi głowę. Nie wierzą gdy mówię cze­go się nauczyłam, Bo Chce lep­sza być dla Ciebie. Co zro­bić jak Kocham to za mało..Zima, Cóż, że na szy­bie szron? Mam Ciebie. Cóż, że wiatr w ściany dął? Mam Ciebie. Chcę abyś we mnie tchnął Cząstkę siebie. Od­dech po­daj na tacy Wraz z niebem. Gładź sub­telnie ramiona Z pragnieniem. Py­taj jak mogę żyć Bez Ciebie.`Spa­lone kwiaty, wspom­nienia i mam nadzieję wszys­tkie mosty.Mam tyl­ko jed­no marze­nie. Mam tyl­ko jedną rzecz którą chciałbym zo­baczyć tak nap­rawdę. Chciałbym zo­baczyć jak żyją ra­zem – czar­ni, biali, Chińczy­cy, wszys­cy – to wszystko.