Tu każdy się sprzęża i spija Bi­je się Rzuca Narzuca Przesadza Dla mnie kwiatek pachnie malinami Gdy wchodzę w głąb przytłumionych mielizn Mil­cze­nie bez­bar­wnych słów Nie dla mnie już dziś Kiedy pot­ra­fię iść na przód I widzę w ciemności Zachód wasze­go cienia. Dzięki- Kszyszu­niu :) 


tu każdy ę-sprzęża-i spija-bi­-ę-rzuca-narzuca-przesadza-dla-mnie-kwiatek-pachnie-malinami-gdy-wchodzę-w głąb-przytłumionych-mielizn
iluzjanagotu każdy sięsprzężai spijabi­jesięrzucanarzucaprzesadzadlamniekwiatekpachniemalinamigdywchodzęw głąbprzytłumionychmieliznmil­cze­niebez­bar­wnychsłówniedlajużdziśkiedypot­ra­fięiśćna przódwidzęw ciemnościzachódwasze­gocieniadziękikszyszu­niu tu każdy się sprzężasprzęża i spijai spija bi­jebi­je sięsię rzucarzuca narzucanarzuca przesadzaprzesadza dladla mniemnie kwiatekkwiatek pachniepachnie malinamimalinami gdygdy wchodzęwchodzę w głąbw głąb przytłumionychprzytłumionych mieliznmielizn mil­cze­niemil­cze­nie bez­bar­wnychbez­bar­wnych słówsłów nienie dladla mniemnie jużjuż dziśdziś kiedykiedy pot­ra­fiępot­ra­fię iśćiść na przódna przód ii widzęwidzę w ciemnościw ciemności zachódzachód wasze­gowasze­go cieniatu każdy się sprzęża i spijasprzęża i spija bi­jei spija bi­je siębi­je się rzucasię rzuca narzucarzuca narzuca przesadzanarzuca przesadza dlaprzesadza dla mniedla mnie kwiatekmnie kwiatek pachniekwiatek pachnie malinamipachnie malinami gdymalinami gdy wchodzęgdy wchodzę w głąbwchodzę w głąb przytłumionychw głąb przytłumionych mieliznprzytłumionych mielizn mil­cze­niemielizn mil­cze­nie bez­bar­wnychmil­cze­nie bez­bar­wnych słówbez­bar­wnych słów niesłów nie dlanie dla mniedla mnie jużmnie już dziśjuż dziś kiedydziś kiedy pot­ra­fiękiedy pot­ra­fię iśćpot­ra­fię iść na przódiść na przód ina przód i widzęi widzę w ciemnościwidzę w ciemności zachódw ciemności zachód wasze­gozachód wasze­go cienia