Tu spoczy­wa czer­wo­na ra­sa. Nie stała się ona wiel­ka, gdyż nie da­no jej osiągnąć wielkości.


tu spoczy­wa-czer­wo­na-ra­-nie stała ę-ona-wiel­ka-gdyż-nie da­no-jej-osiągnąć-wielkoś
karol maytu spoczy­waczer­wo­nara­sanie stała sięonawiel­kagdyżnie da­nojejosiągnąćwielkościtu spoczy­wa czer­wo­naczer­wo­na ra­sanie stała się onaona wiel­kagdyż nie da­nonie da­no jejjej osiągnąćosiągnąć wielkościtu spoczy­wa czer­wo­na ra­sanie stała się ona wiel­kagdyż nie da­no jejnie da­no jej osiągnąćjej osiągnąć wielkościgdyż nie da­no jej osiągnąćnie da­no jej osiągnąć wielkościgdyż nie da­no jej osiągnąć wielkości

Młodość jest wartością samą w sobie czyli niszczycielką wszelkich innych wartości, które nie są jej potrzebne, gdyż ona - samowystarczalna. -Witold Gombrowicz
młodość-jest-wartośą-samą-w-sobie-czyli-niszczycielką-wszelkich-innych-wartoś-które-nie-są-jej-potrzebne-gdyż-ona-samowystarczalna
Wiel­kie naz­wiska up­rawdo­podob­niają naj­większe idioty­zmy, gdyż tłum ma naiwną pew­ność, że wiel­cy ludzie bredzić nie mogą. -Zbigniew Herbert
wiel­kie-naz­wiska-up­rawdo­podob­niają-naj­większe-idioty­zmy-gdyż-tłum- naiwną-pew­ność-że wiel­cy-ludzie-bredzić-nie mogą
Naród, który nie wie­rzy w wiel­kość i nie chce ludzi wiel­kich, kończy się. Trze­ba wie­rzyć w swą wiel­kość i pragnąć jej. -Stefan Wyszyński
naród-który-nie wie­rzy-w wiel­kość-i nie chce-ludzi-wiel­kich-kończy-ę-trze­ba wie­rzyć-w swą-wiel­kość-i pragnąć-jej