Twój do­tyk subtelny Jest jak let­ni wiatr Co błądzi nieśmiało By duszy nie spłoszyć Zgłębia ta­jem­ni­ce Roz­grza­nego ciała Budzi śpiące zmysły Od­dając rozkoszy Czując pod palcami Każde ciała drżenie Pre­ludium uniesień Po­całun­kiem wieńczy Bo kiedy się kocha Prag­nie się bliskości A kiedy się spełnia Do­tyka się tęczy .


twój-do­tyk-subtelny-jest-jak let­-wiatr-co-błądzi-nieśmiało-by-duszy-nie spłoszyć-zgłębia-­jem­­-roz­grza­nego-ciała-budzi-śpią
misiek45twójdo­tyksubtelnyjestjak let­niwiatrcobłądzinieśmiałobyduszynie spłoszyćzgłębiata­jem­ni­ceroz­grza­negociałabudziśpiącezmysłyod­dającrozkoszyczującpodpalcamikażdedrżeniepre­ludiumuniesieńpo­całun­kiemwieńczybokiedy siękochaprag­nie siębliskościspełniado­tyka siętęczytwój do­tykdo­tyk subtelnysubtelny jestjest jak let­nijak let­ni wiatrwiatr coco błądzibłądzi nieśmiałonieśmiało byby duszyduszy nie spłoszyćnie spłoszyć zgłębiazgłębia ta­jem­ni­ceta­jem­ni­ce roz­grza­negoroz­grza­nego ciałaciała budzibudzi śpiąceśpiące zmysłyzmysły od­dającod­dając rozkoszyrozkoszy czującczując podpod palcamipalcami każdekażde ciałaciała drżeniedrżenie pre­ludiumpre­ludium uniesieńuniesień po­całun­kiempo­całun­kiem wieńczywieńczy bobo kiedy siękiedy się kochakocha prag­nie sięprag­nie się bliskościkiedy się spełniaspełnia do­tyka siędo­tyka się tęczytęczytwój do­tyk subtelnydo­tyk subtelny jestsubtelny jest jak let­nijest jak let­ni wiatrjak let­ni wiatr cowiatr co błądzico błądzi nieśmiałobłądzi nieśmiało bynieśmiało by duszyby duszy nie spłoszyćduszy nie spłoszyć zgłębianie spłoszyć zgłębia ta­jem­ni­cezgłębia ta­jem­ni­ce roz­grza­negota­jem­ni­ce roz­grza­nego ciałaroz­grza­nego ciała budziciała budzi śpiącebudzi śpiące zmysłyśpiące zmysły od­dajączmysły od­dając rozkoszyod­dając rozkoszy czującrozkoszy czując podczując pod palcamipod palcami każdepalcami każde ciałakażde ciała drżenieciała drżenie pre­ludiumdrżenie pre­ludium uniesieńpre­ludium uniesień po­całun­kiemuniesień po­całun­kiem wieńczypo­całun­kiem wieńczy bowieńczy bo kiedy siębo kiedy się kochakiedy się kocha prag­nie siękocha prag­nie się bliskościbliskości a kiedy sięa kiedy się spełniakiedy się spełnia do­tyka sięspełnia do­tyka się tęczydo­tyka się tęczy