Twój dom może zastąpić cały świat. Cały świat nigdy nie zastąpi ci domu.


twój-dom-może-zastąpić-cały-świat-cały-świat-nigdy-nie-zastąpi-domu
anonimtwójdommożezastąpićcałyświatcałyświatnigdyniezastąpidomutwój domdom możemoże zastąpićzastąpić całycały światcały światświat nigdynigdy nienie zastąpizastąpi cici domutwój dom możedom może zastąpićmoże zastąpić całyzastąpić cały światcały świat nigdyświat nigdy nienigdy nie zastąpinie zastąpi cizastąpi ci domutwój dom może zastąpićdom może zastąpić całymoże zastąpić cały światcały świat nigdy nieświat nigdy nie zastąpinigdy nie zastąpi cinie zastąpi ci domutwój dom może zastąpić całydom może zastąpić cały światcały świat nigdy nie zastąpiświat nigdy nie zastąpi cinigdy nie zastąpi ci domu

Szukając swego miejsca, człowiek objeżdża cały świat, i znajduje je, powróciwszy do domu.To nie my przychodzi­my na świat, lecz świat przychodzi do nas. Urodzić się znaczy ty­le, co dos­tać cały świat w prezencie.Zaprowadź mnie do łazienki, a powiem ci jak wygląda cały twój dom.Można nabierać cały świat jakiś czas i kilka osób cały czas, ale nie można nabierać wszystkich ciągle.Szczęścia pragnie cały świat, każdy, kogo znam, lecz dać sobie szczęścia kwiat, nikt nie może sam.