Twój naj­większy prob­lem? To ty! 


twój-naj­większy-prob­lem-to ty 
urszula zyburatwójnaj­większyprob­lemto ty twój naj­większynaj­większy prob­lemtwój naj­większy prob­lem

Naj­większy prob­lem jest wte­dy, kiedy nie wiado­mo co ro­bić... ~ Mrs Vercetti  -Mrs Vercetti
naj­większy-prob­lem-jest wte­dy-kiedy-nie wiado­mo-co ro­bić-~ mrs-vercetti 
Rządo­we roz­wiąza­nie prob­lemów są zwyk­le równie złe jak sam problem. The go­ver­nment so­lution to a prob­lem is usual­ly as bad as the prob­lem. (ang.)  -Milton Friedman
rządo­we-roz­wiąza­nie-prob­lemów-są zwyk­-równie-złe-jak sam-problem-the-go­ver­nment-so­lution-to a prob­lem-is usual­ly
Kiedy mężczyz­na ma prob­lem, chce, żeby ktoś mu po­wie­dział, jak go roz­wiązać. Kiedy ko­bieta ma prob­lem, chce usłyszeć że ją rozumiesz. -Mark Haddon
kiedy-mężczyz­na- prob­lem-chce-żeby-ktoś-mu po­wie­dział-jak go roz­wiązać-kiedy ko­bieta- prob­lem-chce-usłyszeć
Ta ocho­ta jest pokręco­na a sens bar­dzo dziwny, ale chcę by po prob­le­mie...przyszedł prob­lem inny. -arcadias
ta ocho­-jest pokręco­na-a sens-bar­dzo-dziwny-ale-chcę-by po prob­­mieprzyszedł-prob­lem-inny
Naj­większy kom­ple­ment dla ko­biety po­wie­dzieć jej, że jest normalna... naj­większy, chy­ba w oczach mężczyz­ny :)  -Agnes123122
naj­większy-kom­ple­ment-dla-ko­biety-po­wie­dzieć-jej-że jest normalna-naj­większy-chy­ba-w oczach-mężczyz­ny- 
Al­ko­hol czy nar­ko­ty­ki - to nie ucie­czka od prob­lemów, a jeszcze gor­szy prob­lem, le­piej wal­czyć do końca niż się pod­dać i stoczyć. -Rychcik
al­ko­hol-czy-nar­ko­ty­ki- to nie ucie­czka-od prob­lemów-a jeszcze-gor­szy-prob­lem-­piej-wal­czyć-do końca-ż ę-pod­dać