Twój niepokój udziela się innym.


twój-niepokój-udziela-ę-innym
anonimtwójniepokójudzielasięinnymtwój niepokójniepokój udzielaudziela sięsię innymtwój niepokój udzielaniepokój udziela sięudziela się innymtwój niepokój udziela sięniepokój udziela się innymtwój niepokój udziela się innym

Innym jest blask słońca, innym blask księżyca, jeszcze innym blask gwiazd, lecz wszystko to razem składa się na piękno nieba.Utul mnie do snu. Twój od­dech tańczący na mo­jej skórze. Twój od­dech wib­rujący przy moim uchu. Twój od­dech owiewający mo­je us­ta, szyję. Twój od­dech mie­szający się z moim oddechem. Tyl­ko te­go pot­rze­buję, by zasnąć. Utul mnie.Zachłan­na na Twój głos... Zachłan­na na Twój dotyk... Zachłan­na na Twój zapach... Tak, jes­tem zachłan­na na całego Ciebie...Na­wet jeżeli po­cie­chy udziela niebo, to po­mocy ocze­kuje się od ludzi.Udziela­my azy­lu zbiegom... okoliczności.Miłość po­win­na opierać się bar­dziej na czy­nach niż na słowach. Miłość po­lega na obopólnym udziela­niu so­bie te­go, co się posiada.